từ vựng tiếng anh lớp 3

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3 với con số rất rộng trải rộng lớn trải qua nhiều chủ thể thú vị như kính chào căn vặn, sắc tố, mái ấm gia đình, thiên nhiên… Để gom nhỏ nhắn học tập chất lượng tốt và ko loại trừ kỹ năng và kiến thức cần thiết, VUS vẫn tổ hợp những kể từ vựng trọng tâm của tất cả năm học tập theo đòi từng chương. Cùng lần hiểu những vấn đề cần sẵn sàng và cơ hội học tập kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3 hiệu suất cao mang lại nhỏ nhắn qua quýt nội dung bài viết sau.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3 theo đòi từng mái ấm đề

Các kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3 được phân thành trăng tròn chủ thể (unit) nhập 2 học tập kỳ (10 mái ấm đề/kỳ) như sau:

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh lớp 3

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3

Unit 1 – Hello

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1AmV/æm/Thì, là, ở
2AndConj/ænd/
3ByeN/baɪ/Tạm biệt (thân mật rộng lớn goodbye)
4FineAdj/faɪn/Tốt
5IPronoun/aɪ/Tôi
6HiN/haɪ/Lời kính chào (thân mật rộng lớn hello)
7GoodbyeN/ɡʊdˈbaɪ/Chào tạm thời biệt
8HelloN/heˈləʊ/Lời kính chào (thân mật)
9MissN/mis/

Unit 2 – What’s your name?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1AreV/a:r/Thì, là, ở (danh kể từ số nhiều)
2IsV/iz/Thì, là, ở (danh kể từ số ít)
3MyAdj/maɪ/Của tôi
4NameN/neɪm/Tên
5WhatDeter/wɒt/Cái gì
6YouPronoun/ju:/Bạn
7YourAdj/jɔːr/Của bạn

Unit 3 – This is Tony

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1ItPronoun/it/
2NoDeter/nəʊ/Không, ko nên (phủ định)
3ThisDeter/ðɪs/Này (số ít)
4YesDeter/jes/Đúng vậy (khẳng định)
5TogetherAdv/təˈɡeð.ər/Cùng nhau
6WePronoun/wiː/Chúng ta

Unit 4 – How old are you?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1OneN/wʌn/Một (số 1)
2TwoN/tu:/Hai (số 2)
3ThreeN/θriː/Ba (số 3)
4FourN/fɔːr/Bốn (số 4)
5FiveN/faɪv/Năm (số 5)
6SixN/sɪks/Sáu (số 6)
7SevenN/ˈsev.ən/Bảy (số 7)
8EightN/eɪt/Tám (số 8)
9NineN/naɪn/Chín (số 9)
10TooAdv/tu:/Cũng
11JumpV/dʒʌmp/Nhảy (lên và xuống)
12WhoDeter/hu:/Ai
13YearN/jɪər/Năm
14MrN/ˈmɪs.tər/Thầy, quý ông, ngài… (xưng hô quý phái mang lại nam)

Unit 5 – Are they your friends?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1FriendN/frend/Bạn bè
2TheyPronoun/ðeɪ/Họ
3HePronoun/hiː/Anh ấy
4ShePronoun/ʃiː/Cô ấy

Unit 6 – Stand up!

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1CloseV/kləʊz/Đóng, khép
2Come hereV/kʌm hɪər/Đến đây
3Come inV/kʌm ɪn/Mời nhập (nơi này đó)
4Don’t talkV/dəʊnt tɔːk/Đừng phát biểu chuyện
5Good morningN/ɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/Chào buổi sớm (lịch sự)
6MayModal V/meɪ/Có thể
7OpenV/ˈəʊ.pən/Mở
8PleaseExclamation/pliːz/Vui lòng
9QuestionN/ˈkwes.tʃən/Câu hỏi
10QuietAdj/ˈkwaɪ.ət/Im lặng
11WriteV/raɪt/Viết

Unit 7 – That’s my school

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1BeautifulAdj/ˈbjuː.tɪ.fəl/Đẹp
2BigAdj/bɪɡ/To, lớn
3ButConj/bʌt/Nhưng mà
4ClassroomN/ˈklɑːs.ruːm/Lớp học
5LargeAdj/lɑːdʒ/Rộng
6LibraryN/ˈlaɪ.brər.i/Thư viện
7LookV/lʊk/Nhìn
8NewAdj/njuː/Mới
9ComputerV/kəmˈpjuː.tər/Máy vi tính
10GymV/dʒɪm/Nhà nhiều chức năng, chống tập
11OldAdj/əʊld/
12PlaygroundN/ˈpleɪ.ɡraʊnd/Sân chơi
13RoomN/ru:m/Phòng

Unit 8 – This is my pen

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1DeskN/desk/Bàn học tập sinh
2NotebookN/ˈnəʊt.bʊk/Vở ghi
3PenN/pen/Bút
4PencilN/ˈpen.səl/Bút chì
5Pencil caseN/ˈpen.səl keɪs/Túi/ vỏ hộp cây bút chì
6RubberN/ˈrʌb.ər/Cục tẩy
7TheseDeter/ðiːz/Này (số nhiều)
8RulerN/ˈruː.lər/Thước kẻ
9School bagN/sku:l bæɡ/Cặp sách
10School thingN/sku:l θɪŋ/Dụng cụ học tập tập

Unit 9 – What color is it?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1ColorN/ˈkʌl.ər/Màu sắc
2GreenN/gri:n/Màu xanh rì lá cây
3OrangeN/ˈɒr.ɪndʒ/Màu domain authority cam
4Pencil sharpenerN/ˈpen.səl ˈʃɑː.pən.ər/Cái gọt cây bút chì
5RedN/red/Màu đỏ
6YellowN/ˈjel.əʊ/Màu vàng

Unit 10 – What bởi you bởi at break time?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1BadmintonN/ˈbæd.mɪn.tən/Cầu lông
2BasketballN/ˈbɑː.skɪt.bɔːl/Bóng rổ
3Blind man’s buffN/ˌblaɪnd.mænz ˈbʌf/Trò nghịch ngợm bịt đôi mắt bắt dê
4FootballN/ˈfʊt.bɔːl/Bóng đá
5ChessN/ches/Cờ
6Hide-and-seekN/ˌhaɪd.ənˈsiːk/Trò nghịch ngợm trốn tìm
7PlayV/pleɪ/Chơi
8SkatingN/ˈskeɪ.tɪŋ/Trượt băng / pa-tanh
9Table tennisN/ˈteɪ.bəl ˌten.ɪs/Bóng bàn

Unit 11 – This is my family

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1BrotherN/ˈbrʌð.ər/Anh/ em trai
2FamilyN/ˈfæm.əl.i/Gia đình
3GrandfatherN/ˈɡræn.fɑː.ðər/Ông
4GrandmotherN/ˈɡræn.mʌð.ər/
5InPrep./in/Bên trong
6ManN/mæn/Người đàn ông
7PhotoN/ˈfəʊ.təʊ/Bức ảnh/hình
8SisterN/ˈsɪs.tər/Chị/ em gái
9WomanN/ˈwʊm.ən/Người phụ nữ

Unit 12 – This is my house

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1BathroomN/ˈbɑːθ.ruːm/Phòng tắm
2BedroomN/ˈbed.ruːm/Phòng ngủ
3Dining roomN/ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/Phòng ăn
4FenceN/fens/Hàng rào
5GarageN/ˈɡær.ɑːʒ/Ga rời khỏi nhằm dù tô
6GardenN/ˈɡɑː.dən/Vườn
7GateN/ɡeɪt/Cổng
8KitchenN/ˈkɪtʃ.ən/Phòng bếp
9Living roomN/ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/Phòng khách
10PondN/pɒnd/Cái ao
11TreeN/tri:/Cây
12YardN/jɑːd/Sân

Unit 13 – Where’s my book?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1BallN/bɔːl/Quả bóng
2BedN/bed/Cái gường
3BehindPrep./bɪˈhaɪnd/Ở đằng sau
4ChairN/tʃeər/Cái ghế
5CoatN/kəʊt/Cái áo khoác
6DeskN/desk/Bàn học
7Hereadv/hɪər/Ở đây
8NearPrep./nɪər/Ở gần
9OnPrep./on/Ở trên
10PictureN/ˈpɪk.tʃər/Bức tranh
11PosterN/ˈpəʊ.stər/Tấm áp phích
12TableN/ˈteɪ.bəl/Cái bàn
13Thereadv/ðeər/Ở kia
14UnderPrep./ˈʌn.dər/Ở dưới
15WallN/wɔːl/Tường
16WhereDeter/weər/Ở đâu

Unit 14 – Are there any posters in the room?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1CountV/kaʊnt/Đếm
2CupN/kʌp/Cái cốc
3CupboardN/ˈkʌb.əd/Tủ trà
4DoorN/dɔːr/Cửa rời khỏi vào
5FanN/fæn/Cái quạt
6How many/haʊ ˈmen.i/Có bao nhiêu
7MapN/mæp/Bản đồ
8MirrorN/ˈmɪr.ər/Gương soi
9SofaN/ˈsəʊ.fə/Cái ghế sô pha
10WardrobeN/ˈwɔː.drəʊb/Tủ quần áo
11WindowN/ˈwɪn.dəʊ/Cửa sổ

Unit 15 – Do you have any toys?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Do/DoesV/du/, /dʌz/Làm
2DollN/dɒl/Búp bê
3KiteN/kaɪt/Con diều
4PlaneN/pleɪn/Máy bay
5PuzzleN/ˈpʌz.əl/Trò nghịch ngợm ghép hình
6RobotN/ˈrəʊ.bɒt/Người máy
7ShipN/ʃɪp/Tàu thuỷ
8SkippingN/skipɪŋ/Dây nhảy
9TrainN/treɪn/Tàu hoả
10Yo-yoN/ˈjəʊ.jəʊ/Yo-yo

Unit 16 – Do you have any pets?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1CatN/kæt/Con mèo
2DogN/dɒɡ/Con chó
3Fish tankN/ˈfɪʃ ˌtæŋk/Bể cá
4GoldfishN/ˈɡəʊld.fɪʃ/Cá vàng
5In front ofPrep./in frʌnt əv/Trước
6Next toPrep./nekst tu:/Bên cạnh
7ParrotN/ˈpær.ət/Con vẹt
8RabbitN/ˈræb.ɪt/Con thỏ

Unit 17 – What toys bởi you like?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1DifferentAdj/ˈdɪf.ər.ənt/Khác nhau
2KeepV/ki:p/Để, giữ
3LikeV/laik/Thích
4ParkN/pa:k/Công viên
5Toy roomN/tɔɪ ru:m/Phòng đồ dùng chơi
6TruckN/trʌk/Xe tải

Unit 18 – What are you doing?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1HomeworkN/ˈhəʊm.wɜːk/Bài luyện về nhà
2DrawV/drɔː/Vẽ
3KnowV/nəʊ/Hiểu, biết
4Play the pianoV/pleɪ ðə piˈæn.əʊ/Chơi piano
5ReadV/ri:d/Đọc
6SingV/sing/Hát
7SkateV/skeit/Trượt băng
8SkatingN/skeitɪŋ/Trò nghịch ngợm trượt patin
9SkipV/skip/Nhảy dây
10Watch TVV/wɒtʃ ti: vi:/Xem ti vi

Unit 19 – They are in the park

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1CloudyAdj/ˈklaʊ.di/Trời mây mù
2CycleV/ˈsaɪ.kəl/Đi xe cộ đạp
3Fly kitesV/flaɪ kaɪts/Thả diều
4GreatAdj/ɡreɪt/Tuyệt vời
5RainyAdj/ˈreɪ.ni/Trời mưa
6SnowyAdj/ˈsnəʊ.i/Trời với tuyết
7StormyAdj/ˈstɔː.mi/Trời bão
8SunnyAdj/ˈsʌn.i/Trời nắng
9WindyAdj/ˈwɪn.di/Trời giông gió

Unit trăng tròn – Where’s Sa Pa?

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1BayN/beɪ/Vịnh
2FarAdj/fɑːr/Xa
3MountainN/ˈmaʊn.tɪn/Núi
4NorthN/nɔːθ/Miền Bắc
5TempleN/ˈtem.pəl/Đền thờ, miếu thờ
6TheaterN/ˈθɪə.tər/Nhà hát
7Water puppetN/ˈwɔː.tər ˈpʌp.ɪt/Rối nước

Cách học hành gom nhỏ nhắn lưu giữ lâu kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3

Từ vựng là nhân tố nền tảng và then chốt nhằm nhỏ nhắn cách tân và phát triển những tài năng nghe – phát biểu – hiểu – viết lách vững chãi. Vậy nên, nhằm con cái học tập chất lượng tốt kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3 và lưu giữ lâu kỹ năng và kiến thức thì cha mẹ nên vận dụng nhiều cách thức dạy dỗ học tập thú vị như:

Sử dụng dụng cụ hỗ trợ

Trẻ em tiếp tục ghi lưu giữ chất lượng tốt rộng lớn trải qua những hình hình họa và hình tượng trực quan tiền. Hãy phối hợp những dụng cụ dạy dỗ học tập như flashcard, giành vẽ, đồ dùng nghịch ngợm,… nhập quy trình học tập. Qua phương tiện đi lại nghe, coi và xúc tiếp con cái sẽ sở hữu được sự liên tưởng, hiểu sát nghĩa kể từ vựng và ghi lưu giữ lâu rộng lớn.

Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chãi mang lại con trẻ thoải mái tự tin khơi há sau này tươi tỉnh sáng sủa tại: Tiếng Anh mang lại con trẻ em

Học theo đòi từng mái ấm đề

Học kể từ vựng giờ đồng hồ Anh tiếp tục không thật khó khăn nếu như con cái được học tập theo đòi từng chủ thể. Sử dụng phối hợp những kể từ vựng nằm trong chủ thể sẽ hỗ trợ con cái nắm rõ sắc thái, ngữ nghĩa kể từ vựng và dùng bọn chúng chất lượng tốt rộng lớn. Dường như, nhỏ nhắn cũng biết phương pháp link những kể từ vựng một cơ hội đơn giản và dễ dàng và cách tân và phát triển hành động tự nhiên Anh ngữ của tôi.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3

Ôn luyện kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3 mặt hàng ngày

Để con cái hoàn toàn có thể ghi lưu giữ lâu và học tập chất lượng tốt những kể từ vựng học tập được, phụ thân u hãy khuyến nghị con cái dùng những kể từ và đã được học tập để tại vị câu và người sử dụng nhập tiếp xúc hằng ngày. Đây là cơ hội tạo nên trí lưu giữ lâu năm mang lại nhỏ nhắn. Con cũng hiểu rõ cơ hội dùng bọn chúng trải qua việc rèn luyện.

Tuy nhiên, việc học tập tận nơi tiếp tục khó khăn đáp ứng nhu cầu ĐK tiếp xúc hằng ngày của nhỏ nhắn, vậy nên cha mẹ nên góp vốn đầu tư mang lại con cái được cách tân và phát triển trong mỗi môi trường thiên nhiên thuần Anh ngữ. Môi ngôi trường học hành với gia tốc dùng giờ đồng hồ Anh cao như trung tâm Anh ngữ hoặc những ngôi trường quốc tế được xem là lựa lựa chọn tối ưu nhằm con cái học tập chất lượng tốt giờ đồng hồ Anh.

Xem thêm: Bí quyết nướng khoai chảy đầy mật

Bé sẵn sàng học tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cần thiết sẵn sàng những gì?

Trước khi phi vào năm học tập mới mẻ, cha mẹ nên sẵn sàng những điều sau để giúp đỡ con cái học tập chất lượng tốt môn giờ đồng hồ Anh cấp cho 1 bên trên trường:

 • Từ vựng: Dạy con cái cơ hội viết lách, cơ hội phân phát âm và cơ hội dùng nhằm nhỏ nhắn dễ dàng tóm bài xích giảng bên trên ngôi trường. Việc này cũng sẽ hỗ trợ nhỏ nhắn thực hiện bài xích luyện đơn giản và dễ dàng rộng lớn và đạt được kết quả chất lượng tốt bên trên lớp.
 • Mẫu câu: Bé cũng nên biết những kiểu mẫu câu tiếp xúc cơ phiên bản theo đòi từng chủ thể và cơ hội kết hợp kể từ vựng hợp lí.
 • Tinh thần thoải mái: Ngoài những kỹ năng và kiến thức cần thiết tóm, con cái cũng cần được một niềm tin tự do trước lúc phi vào năm học tập mới mẻ. Đôi khi con cái cũng tiếp tục giắt lỗi và ko lưu giữ được bài xích, cha mẹ hãy sát cánh, động viên nhằm con cái thoải mái tự tin và ko “ngại” học tập giờ đồng hồ Anh.
Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3

Vì sao nên mang lại nhỏ nhắn học tập khóa huấn luyện giờ đồng hồ Anh SuperKids bên trên VUS?

SuperKids là công tác đào tạo và huấn luyện tích học tập kỹ năng và kiến thức nói riêng mang lại học tập viên 6 – 11 tuổi tác. Không chỉ gom con trẻ thoải mái tự tin với nền tảng Anh ngữ vững chãi, con cái còn được khơi há tiềm năng tối nhiều với cỗ tài năng học hành chuẩn chỉnh toàn thị trường quốc tế.

 • Khả năng tiếp xúc tự động tin: Con biết phương pháp lắng tai và trao thay đổi phát minh một cơ hội tiếp hiệu suất cao.
 • Tư duy sáng sủa tạo: Con được khuyến nghị tự tại thể hiện nay những tưởng tượng, trình diễn tâm trí và phát minh độc đáo và khác biệt của tôi.
 • Kỹ năng dùng công nghệ: Thông qua quýt phần mềm học hành V-HUB, con cái hưởng thụ và thích nghi với việc dùng technology AI tiến bộ tương hỗ tự động học tập. Bé biết phương pháp phần mềm thành phầm nghệ thuật nhằm cách tân và phát triển phiên bản đằm thắm thay cho vui chơi.
 • Tư duy phản biện: Con với kỹ năng bố trí, so sánh, đối chiếu, tư duy và nêu rời khỏi những chủ kiến riêng biệt. Trẻ với biết tâm trí song lập và phân biệt được điều chất lượng tốt và xấu xa.
 • Kỹ năng thích hợp tác: Trẻ biết phương pháp đẩy mạnh thế mạnh phiên bản đằm thắm, hòa nhập và phối phù hợp với đồng minh nhập thao tác group.

Cách học hành và ôn luyện bên trên VUS

Giáo trình của SuperKids được kiến thiết độc quyền bởi mái ấm xuất phiên bản National Geographic Learning giành cho học tập viên VUS. Đồng thời, với cách thức học tập dữ thế chủ động con cái được khơi há sự xốn xang và yêu thương quí học hành.

 • Khơi mở: Đặt thắc mắc, khơi khêu gợi trí tưởng tượng và sự tò lần về chủ thể học tập.
 • Tìm hiểu: Tìm hiểu vấn đề và tò mò kỹ năng và kiến thức trải qua bài xích hiểu hiểu, đoạn phim, hình hình họa, bài xích hát… chân thật.
 • Luyện tập: Củng cố kỹ năng và kiến thức, tập luyện tài năng trải qua những sinh hoạt tương tác thú vị, nhiều thú vui.
 • Sáng tạo: Vận dụng ngôn từ và kỹ năng và kiến thức học tập được nhằm tạo thành những trở nên phẩm tạo nên, tự tại thể hiện nay phát minh mới mẻ với dự án công trình học hành.

Trước và sau từng bữa học tập, những học tập viên nhỏ tuổi tác sẽ tiến hành ôn luyện với phần mềm technology AI. Với kho báu nội dung thực hành thực tế tương tác cao và hài hước, V-HUB mang về hưởng thụ vừa vặn học tập vừa vặn nghịch ngợm lênh láng mê hoặc mang lại nhỏ nhắn.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3

Mở khóa toàn vẹn tài năng giờ đồng hồ Anh mang lại nhỏ nhắn bên trên VUS

SuperKids mang về những hưởng thụ học hành qua quýt nhiều nghành nghề dịch vụ, chủ đề. Không chỉ nắm rõ kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3, con cái còn được há khóa toàn vẹn tài năng giờ đồng hồ Anh:

Xem thêm: Mua bưởi nên chọn quả nhọn hay quả tròn?

 • Phát triển đồng đều 4 tài năng Anh ngữ Nghe – Nói – Đọc – Viết.
 • Tự tin tưởng dùng giờ đồng hồ Anh nhập cuộc sống thường ngày hằng ngày.
 • Sẵn sàng đoạt được những cuộc ganh đua chứng từ quốc tế.
 • Nâng cao năng lượng giờ đồng hồ Anh và đạt được kết quả chất lượng tốt bên trên ngôi trường.

Chọn VUS, lựa chọn hóa học lượng

Với rộng lớn 2.700.000 gia đình nước Việt Nam tin tưởng lựa chọn mang lại con em mình học hành nhiều năm ngay lập tức và với số học tập viên đạt chứng từ Anh ngữ quốc tế tối đa việt nam (đạt kỷ lục Việt Nam) với 180.918 em. VUS luôn luôn không ngừng nghỉ cách tân và phát triển, nâng lên quality giảng dạy dỗ nhằm mang về những độ quý hiếm hữu ích nhất mang lại học tập viên.

 • 2.700+ nghề giáo chất lượng tốt, tay nghề cao được tuyển chọn lựa chọn gắt gao.
 • 100% giáo viên với bởi CN trở lên trên và bởi giảng dạy dỗ giờ đồng hồ Anh quốc tế TESOL, CELTA, TEFL,…
 • 100% vận hành quality giảng dạy dỗ với bởi thạc sĩ hoặc tiến sỹ giảng dạy dỗ ngôn từ Anh.
 • 100% trung tâm VUS (hơn 70 trung tâm bên trên toàn quốc) đạt ghi nhận đào tạo và huấn luyện quality chuẩn chỉnh quốc tế NEAS.
 • VUS là đối tác chiến lược kế hoạch của không ít đơn vị chức năng dạy dỗ đáng tin tưởng bên trên trái đất như Oxford University Press, Cambridge University Press & Assessment, National Geographic Learning,… nhập công tác làm việc đào tạo và huấn luyện trình độ và kiến thiết công tác học tập đáp ứng nhu cầu được nhu yếu học tập viên.
Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3

Bài viết lách bên trên là tổ hợp những kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3 và cơ hội học hành hiệu suất cao mang lại nhỏ nhắn. Để con cái hoàn toàn có thể cách tân và phát triển đồng đều của tài năng Anh ngữ, khóa huấn luyện SuperKids chuẩn bị mang lại con cái kỹ năng và kiến thức toàn vẹn. Bé hoàn toàn có thể đạt được điểm trên cao bên trên ngôi trường và sẵn sàng nhập cuộc những kỳ ganh đua giờ đồng hồ Anh thời thượng với trong suốt lộ trình học tập chuẩn chỉnh quốc tế Cambridge bên trên VUS.

Có thể cha mẹ quan tiền tâm:

 • Tổng thích hợp kỹ năng và kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cấp cho 1 quan tiền trọng
 • Tổng thích hợp ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 1 và bài xích luyện từng phần
 • Tổng thích hợp ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 2 cả năm học tập và bài xích luyện chi tiết