tiếng anh lớp 3 tập 1

Unit 1

Suzanna Hare

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 3 tập 1

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

TỪ VỰNG: Chủ đề phát biểu câu nói. kính chào - giã biệt và căn vặn thăm hỏi mức độ khỏe

Vocabulary

hello, hi, nice, meet, you, how, are, fine, thanks, thank

MẪU CÂU: Chào căn vặn, tự động ra mắt bạn dạng thân thiết và căn vặn thăm hỏi mức độ khỏe

Sentence Patterns

Hello!,Hi! I'm Suzanna., It's nice đồ sộ meet you, How are you?, I'm fine. Thank you.

PHÁT ÂM: Chữ 'b' vô book và chữ 'h' vô happy

Phonics

big, xanh rì, bed, xe đạp, box, book, happy, horse, house,...

LUYỆN GIAO TIẾP I-SPEAK: Chủ đề "Xin chào"

Bài tập luyện bổ sung cập nhật lớp 3 unit 1

Unit 2

What 's your name?

Tên của chúng ta là gì?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Unit 3

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 4

How old are you?

Bạn từng nào tuổi?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 5

Are they your friends?

Họ là chúng ta của cậu à?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Review

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

TEST 1: ME AND MY FRIENDS

arrow

Pre

Presentation 1

Bài triết lí trình 1 lớp 3

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 6

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 7

That's my school!

Đó là ngôi trường học tập của tớ

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 8

This is my pen!

Đây là cây bút của tớ!

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Unit 9

What colour is it?

Đây là color gì?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 10

What vì thế you vì thế at break time?

Bạn làm cái gi vào khung giờ giải lao?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Review

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Review

Review kết thúc of term 1

Ôn tập luyện cuối kì 1 lớp 3

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

TEST 2: ME AND MY SCHOOL

arrow

Pre

Presentation 2

Bài triết lí trình 2 lớp 3

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

MIDTERM TEST

arrow

Unit 11

This is my family

Đây là mái ấm gia đình tôi

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 12

This is my house.

Đây là nhà đất của tôi.

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Unit 13

Where's my book?

Sách của tớ đâu rồi?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 14

Are there any posters in the room?

Có tấm áp phích nào là vô chống không?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Unit 15

Do you have any toys?

Bạn đem khoản thiết bị nghịch tặc nào là không?

arrow

Review

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

TEST 3: ME AND MY FAMILY

arrow

Pre

Presentation 3

Bài triết lí trình 3 lớp 3

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 16

Do you have any pets?

Bạn đem con cái thú nuôi nào là không?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Unit 17

What toys vì thế you like?

Bạn mến khoản thiết bị nghịch tặc nào?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 18

What are you doing?

Bạn đang khiến gì vậy?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Unit 19

They're in the park

Họ ở vô công viên

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 20

Where's Sa Pa?

Sa Pa ở đâu vậy?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Review

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Review

Review kết thúc of term 2

Ôn tập luyện cuối kì 2 lớp 3

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

TEST 4: ME AND THE WORLD AROUND

arrow

Pre

Presentation 4

Bài triết lí trình 4 lớp 3

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

FINAL EXAM

arrow

Unit 21

Summer practice Unit 1-2

Ôn tập luyện hè Unit 1-2

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 22

Summer practice Unit 3-4

Ôn tập luyện hè Unit 3-4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 23

Summer practice Unit 5-6

Ôn tập luyện hè Unit 5-6

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 24

Summer practice Unit 7-8

Ôn tập luyện hè Unit 7-8

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 25

Summer practice Unit 9-10

Ôn tập luyện hè Unit 9-10

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 26

Summer practice Unit 11-12

Ôn tập luyện hè Unit 11-12

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 27

Summer practice Unit 13-14

Ôn tập luyện hè Unit 13-14

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 28

Summer practice Unit 15-16

Ôn tập luyện hè Unit 15-16

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 29

Summer practice Unit 17-18

Ôn tập luyện hè Unit 17-18

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 30

Summer practice Unit 19-20

Ôn tập luyện hè Unit 19-20

arrow