thông tư 32/2011/tt btc

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc
----------------

Bạn đang xem: thông tư 32/2011/tt btc

Số: 32/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 mon 3 năm 2011

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ KHỞI TẠO, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 mon 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 mon 6 năm 2003 và những văn bạn dạng chỉ dẫn thi đua hành;

Căn cứ Luật Giao dịch năng lượng điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005, Nghị ấn định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về thanh toán giao dịch năng lượng điện tử trong sinh hoạt tài chủ yếu, Nghị ấn định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 về uỷ thác dịch điện tử nhập sinh hoạt ngân hàng;

Căn cứ Nghị ấn định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của nhà nước quy ấn định về hoá đơn bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ;

Căn cứ Nghị ấn định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của nhà nước quy ấn định tác dụng, trọng trách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chủ yếu,

Bộ Tài chủ yếu chỉ dẫn về khởi tạo nên, phát hành, dùng và quản lý và vận hành hoá đơn năng lượng điện tử Lúc bán sản phẩm hóa, đáp ứng cty như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này chỉ dẫn về sự khởi tạo nên, phát triển, dùng, quản lý và vận hành hoá đơn điện tử Lúc bán sản phẩm hoá, đáp ứng cty.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này vận dụng đối với:

- Tổ chức, cá thể lựa chọn sử dụng hóa đơn năng lượng điện tử lúc mua bán sản phẩm hóa, đáp ứng cty.

- Tổ chức trung lừa lọc cung cấp biện pháp hóa đơn năng lượng điện tử là tổ chức triển khai cung ứng biện pháp tương hỗ việc khởi tạo nên, truyền, nhận, tàng trữ, hồi phục thông điệp tài liệu của hóa đơn năng lượng điện tử thân thích người bán mặt hàng và người mua sắm chọn lựa.

- Cơ quan liêu quản lý và vận hành thuế các cấp và những tổ chức triển khai, cá thể đem tương quan cho tới việc khởi tạo nên, phát triển và sử dụng hóa đơn năng lượng điện tử.

Điều 3. Hóa đơn năng lượng điện tử

1. Hoá đơn năng lượng điện tử là tụ hợp các thông điệp tài liệu năng lượng điện tử về bán sản phẩm hoá, đáp ứng cty, được khởi tạo nên, lập, gửi, nhận, tàng trữ và quản lý và vận hành vì chưng phương tiện đi lại năng lượng điện tử. Hóa đơn năng lượng điện tử phải đáp ứng những nội dung quy ấn định bên trên Điều 6 Thông tư này.

Hoá đơn năng lượng điện tử được khởi tạo, lập, xử lý bên trên khối hệ thống PC của tổ chức triển khai đang được cung cấp mã số thuế khi bán mặt hàng hoá, cty và được tàng trữ bên trên PC của những mặt mũi theo dõi quy ấn định của pháp luật về thanh toán giao dịch năng lượng điện tử.

Hóa đơn năng lượng điện tử bao gồm những loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn độ quý hiếm gia tăng; hóa đơn cung cấp hàng; hoá đơn không giống gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu chi phí bảo hiểm…; phiếu thu tiền cước vận giao hàng ko, bệnh kể từ thu cước phí vận tải đường bộ quốc tế, bệnh kể từ thu phí cty ngân hàng…, kiểu dáng và nội dung được lập theo dõi tiền lệ quốc tế và các quy ấn định của pháp lý đem tương quan.

Hóa đơn năng lượng điện tử đảm bảo nguyên tắc: xác lập được số hóa đơn theo dõi phép tắc liên tiếp và trình tự động thời gian, từng số hóa đơn đáp ứng chỉ được lập và dùng một chuyến độc nhất.

2. Hóa đơn vẫn lập bên dưới dạng giấy má nhưng được xử lý, truyền hoặc tàng trữ vì chưng phương tiện đi lại năng lượng điện tử ko cần là hóa đơn điện tử.

3. Hóa đơn năng lượng điện tử có mức giá trị pháp lý nếu vừa lòng đôi khi những ĐK sau:

a) Có sự đáp ứng đầy đủ tin tưởng về tính toàn vẹn của vấn đề chứa chấp nhập hóa đơn năng lượng điện tử kể từ Lúc vấn đề được dẫn đến ở dạng sau cuối là hóa đơn năng lượng điện tử.

Tiêu chí nhận xét tính vẹn toàn là thông tin tưởng còn rất đầy đủ và khồng hề bị thay cho thay đổi, ngoài các thay cho thay đổi về hình thức phát sinh nhập quy trình trao thay đổi, tàng trữ hoặc hiển thị hóa đơn năng lượng điện tử.

b) tin tức chứa chấp nhập hóa đơn năng lượng điện tử có thể truy vấn, dùng được bên dưới dạng hoàn hảo Lúc quan trọng.

Điều 4. Nguyên tắc dùng, ĐK của tổ chức khởi tạo nên hoá đơn năng lượng điện tử

1. Nguyên tắc dùng hoá đơn năng lượng điện tử

Trường phù hợp người cung cấp lựa lựa chọn sử dụng hóa đơn năng lượng điện tử Lúc bán sản phẩm hóa, cung ứng cty, người cung cấp đem trách cứ nhiệm thông báo cho những người mua sắm về định hình hóa đơn năng lượng điện tử, phương pháp truyền nhận hóa đơn năng lượng điện tử thân thích người cung cấp và người tiêu dùng (nêu rõ ràng phương pháp truyền nhận hóa đơn điện tử là truyền thẳng kể từ khối hệ thống của những người cung cấp quý phái khối hệ thống của người mua; hoặc người cung cấp trải qua khối hệ thống trung lừa lọc của tổ chức triển khai cung ứng giải pháp hóa đơn năng lượng điện tử nhằm lập hóa đơn và truyền cho những người mua).

Người cung cấp, người tiêu dùng, tổ chức triển khai trung gian cung ứng biện pháp hóa đơn năng lượng điện tử (trường phù hợp trải qua tổ chức triển khai trung gian) và những đơn vị chức năng đem tương quan cần đem văn bản về đòi hỏi nghệ thuật và các điều khiếu nại bảo đảm an toàn tính vẹn toàn, bảo mật thông tin đem tương quan cho tới hoá đơn năng lượng điện tử bại liệt.

2. Điều khiếu nại của tổ chức khởi tạo nên hóa đơn

Người bán sản phẩm hóa, dịch vụ (sau gọi cộng đồng là kẻ bán) khởi tạo nên hóa đơn năng lượng điện tử cần thỏa mãn nhu cầu điều kiện sau:

a) Là tổ chức triển khai kinh tế tài chính đem đủ điều khiếu nại và đang được triển khai thanh toán giao dịch năng lượng điện tử nhập khai thuế với phòng ban thuế; hoặc là tổ chức triển khai kinh tế tài chính đem dùng thanh toán giao dịch năng lượng điện tử nhập sinh hoạt ngân hàng.

b) Có vị trí, những đường truyền vận tải vấn đề, mạng vấn đề, tranh bị truyền tin tưởng thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi khai thác, trấn áp, xử lý, dùng, bảo vệ và tàng trữ hoá đơn năng lượng điện tử;

c) Có lực lượng người thực thi đầy đủ chuyên môn, tài năng hài hòa với đòi hỏi nhằm triển khai việc khởi tạo nên, lập, sử dụng hoá đơn năng lượng điện tử theo dõi quy định;

d) Có chữ ký năng lượng điện tử theo quy ấn định của pháp lý.

đ) Có ứng dụng bán sản phẩm hoá, cty liên kết với ứng dụng kế toán tài chính, đáp ứng dữ liệu của hoá đơn năng lượng điện tử bán sản phẩm hoá, đáp ứng cty được tự động hóa gửi nhập phần mềm (hoặc hạ tầng dữ liệu) kế toán tài chính bên trên thời gian lập hoá đơn.

e) Có những tiến độ sao lưu tài liệu, phục sinh tài liệu, tàng trữ tài liệu đáp ứng các đòi hỏi ít nhất về quality tàng trữ bao gồm:

- Hệ thống tàng trữ tài liệu cần thỏa mãn nhu cầu hoặc được chứng tỏ là tương mến với các chuẩn mực về khối hệ thống tàng trữ dữ liệu;

- Có quy trình sao lưu và hồi phục tài liệu Lúc khối hệ thống bắt gặp sự cố: đáp ứng sao lưu dữ liệu của hóa đơn năng lượng điện tử rời khỏi những vật đem tin tưởng hoặc sao lưu trực tuyến toàn cỗ dữ liệu.

Điều 5. Điều kiện của tổ chức triển khai trung lừa lọc cung ứng biện pháp hóa đơn năng lượng điện tử

Tổ chức trung lừa lọc cung cấp giải pháp hóa đơn năng lượng điện tử cần thỏa mãn nhu cầu những ĐK sau:

- Là công ty hoạt động tại nước ta đem Giấy ghi nhận ĐK sale hoặc Giấy ghi nhận đầu tư hoặc Giấy quy tắc góp vốn đầu tư của công ty góp vốn đầu tư bên trên nước ta nhập nghành nghề công nghệ vấn đề hoặc là ngân hàng được cung ứng cty thanh toán giao dịch năng lượng điện tử trong hoạt động ngân hàng.

- Có công tác phần mềm về khởi tạo nên, lập và truyền nhận hóa đơn năng lượng điện tử đáp ứng hóa đơn năng lượng điện tử được lập đáp ứng những nội dung theo dõi quy ấn định bên trên Điều 6 Thông tư này.

- Đã lên kế hoạch hệ thống cung cung cấp biện pháp technology vấn đề nhằm đáp ứng trao thay đổi tài liệu năng lượng điện tử giữa các công ty hoặc trong số những tổ chức triển khai cùng nhau.

- Có khối hệ thống tranh bị, kỹ thuật đáp ứng cung ứng biện pháp hóa đơn năng lượng điện tử thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi sale và quy ấn định pháp lý về phát triển hóa đơn.

- Có tài năng vạc hiện nay, cảnh báo và ngăn ngừa những truy nhập phi pháp, những kiểu dáng tiến công bên trên môi trường mạng nhằm đáp ứng tính bảo mật thông tin, vẹn toàn của tài liệu trao thay đổi trong số những bên tham gia.

- Có những tiến độ và thực hiện sao lưu tài liệu, sao lưu trực tuyến tài liệu, phục sinh dữ liệu; đem phương án dự trữ xử lý trường hợp bất ngờ liên quan cho tới việc phục sinh tài liệu .

- Có biện pháp tàng trữ kết quả những chuyến truyền nhận trong số những mặt mũi nhập cuộc uỷ thác dịch; tàng trữ hóa đơn năng lượng điện tử với đòi hỏi thông điệp tài liệu năng lượng điện tử cần được lưu lưu giữ bên trên khối hệ thống.

- Định kỳ 6 mon một chuyến, tổ chức trung lừa lọc cung ứng biện pháp hóa đơn năng lượng điện tử cần đem văn bạn dạng báo cáo cơ thuế quan (theo Mẫu số 3 Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư này) những nội dung sau: list những công ty đem dùng giải pháp hóa đơn năng lượng điện tử của tổ chức triển khai (bao bao gồm khắp cơ thể bán sản phẩm, người tiêu dùng hàng); số lượng hóa đơn vẫn dùng (gồm: loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu khuôn mẫu, số thứ tự).

Điều 6. Nội dung của hoá đơn năng lượng điện tử

1. Hóa đơn năng lượng điện tử cần có các nội dung sau:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu khuôn mẫu, số trật tự hóa đơn;

Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu khuôn mẫu, số trật tự bên trên hóa đơn triển khai theo dõi quy ấn định bên trên Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Sở Tài chủ yếu.

b) Tên, vị trí, mã số thuế của những người bán;

c) Tên, vị trí, mã số thuế của những người mua;

d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị chức năng tính, con số, đơn giá bán mặt hàng hoá, dịch vụ; trở nên chi phí ghi bằng số và bằng văn bản.

Đối với hóa đơn giá bán trị gia tăng, ngoài loại đơn giá bán là giá bán chưa tồn tại thuế độ quý hiếm tăng thêm, cần đem dòng thuế suất thuế độ quý hiếm tăng thêm, chi phí thuế độ quý hiếm tăng thêm, tổng số chi phí phải thanh toán ghi ngay số và bằng văn bản.

e) Chữ ký năng lượng điện tử theo dõi quy ấn định của pháp lý của những người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký năng lượng điện tử theo dõi quy ấn định của pháp lý của người mua sắm nhập tình huống người tiêu dùng là đơn vị chức năng kế toán tài chính.

g) Hóa đơn được thể hiện nay bằng tiếng Việt. Trường phù hợp cần thiết ghi thêm thắt chữ quốc tế thì chữ quốc tế được đặt bên cần nhập ngoặc đơn ( ) hoặc bịa tức thì bên dưới loại giờ Việt và đem cỡ nhỏ hơn chữ giờ Việt. Chữ số ghi bên trên hóa đơn là những chữ số tự động nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số mặt hàng ngàn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt vệt chấm (.); nếu như đem ghi chữ số sau chữ số mặt hàng đơn vị chức năng phải để vệt phẩy (,) sau chữ số mặt hàng đơn vị chức năng. Trường phù hợp không đem quy ấn định cụ thể giữa người tiêu dùng và người cung cấp về ngữ điệu dùng trong những việc lập hóa đơn năng lượng điện tử nhằm xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa, cty thì ngữ điệu được sử dụng bên trên hóa đơn năng lượng điện tử (hóa đơn xuất khẩu) là tiếng Anh.

Trường phù hợp dùng dấu phân cơ hội là vệt phẩy (,) sau chữ số mặt hàng ngàn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và dùng vệt chấm (.) sau chữ số mặt hàng đơn vị chức năng nhằm ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị chức năng thì tổ chức triển khai khởi tạo nên hóa đơn năng lượng điện tử cần ghi rõ ràng bên trên Thông báo phát hành hóa đơn năng lượng điện tử nội dung này.

Các nội dung quy ấn định kể từ điểm b tới điểm d khoản 1 Như vậy cần phản ánh đúng tính hóa học, Điểm lưu ý của ngành nghề ngỗng sale, xác lập được nội dung hoạt động kinh tế đột biến, số chi phí chiếm được, xác lập được người mua sắm chọn lựa (hoặc người nộp tiền, người thụ tận hưởng dịch vụ…), người bán sản phẩm (hoặc người cung ứng dịch vụ…), tên sản phẩm & hàng hóa cty - hoặc nội dung thu chi phí.

2. Một số tình huống hóa đơn năng lượng điện tử không tồn tại rất đầy đủ những nội dung bắt buộc được triển khai theo phía dẫn riêng rẽ của Sở Tài chủ yếu.

Chương II

KHỞI TẠO, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Điều 7. Khởi tạo, phát triển hoá đơn năng lượng điện tử

1. Khởi tạo nên hóa đơn năng lượng điện tử là sinh hoạt tạo nên định hình cho tới hóa đơn, thiết lập đầy đầy đủ những vấn đề của những người cung cấp, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ấn định dạng truyền – nhận và tàng trữ hóa đơn trước khi bán sản phẩm hoá, cty trên phương tiện năng lượng điện tử của tổ chức triển khai sale hoặc của những tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ về hoá đơn năng lượng điện tử và được tàng trữ bên trên phương tiện đi lại năng lượng điện tử của những mặt mũi theo quy ấn định của pháp lý.

Tổ chức khởi tạo nên hóa đơn năng lượng điện tử trước khi khởi tạo nên hoá đơn năng lượng điện tử cần rời khỏi đưa ra quyết định vận dụng hoá đơn năng lượng điện tử gửi cho cơ thuế quan quản lý và vận hành thẳng vì chưng văn bạn dạng giấy má hoặc vì chưng văn bạn dạng năng lượng điện tử gửi thông qua chuyện cổng vấn đề năng lượng điện tử của phòng ban thuế và phụ trách về quyết định này (theo Mẫu số 1 Phụ lục phát hành tất nhiên Thông tư này).

Quyết ấn định vận dụng hoá đơn năng lượng điện tử gồm các nội dung đa số sau:

- Tên khối hệ thống tranh bị (tên các phương tiện năng lượng điện tử), thương hiệu ứng dụng phần mềm dùng làm khởi tạo nên, lập hoá đơn điện tử.

Phương tiện năng lượng điện tử là phương tiện đi lại hoạt động dựa vào technology năng lượng điện, năng lượng điện tử, nghệ thuật số, kể từ tính, truyền dẫn không dây, quang đãng học tập, năng lượng điện kể từ hoặc technology tương tự động.

- Sở phận nghệ thuật hoặc thương hiệu mái ấm cung ứng dịch vụ phụ trách về mặt mũi nghệ thuật hoá đơn năng lượng điện tử, ứng dụng ứng dụng;

- Quy trình khởi tạo nên, lập, luân chuyển và tàng trữ tài liệu hoá đơn năng lượng điện tử nhập nội cỗ tổ chức triển khai.

- Trách nhiệm của từng phần tử trực thuộc tương quan việc khởi tạo nên, lập, xử lý, luân gửi và tàng trữ tài liệu hoá đơn năng lượng điện tử nhập nội cỗ tổ chức triển khai bao hàm cả trách cứ nhiệm của những người được thực hiện chuyển thay đổi hóa đơn năng lượng điện tử quý phái hóa đơn giấy má.

2. Phát hành hóa đơn năng lượng điện tử

Trước Lúc dùng hóa đơn năng lượng điện tử, tổ chức khởi tạo nên hóa đơn năng lượng điện tử phải tạo Thông báo phát triển hóa đơn năng lượng điện tử gửi cơ thuế quan quản lý và vận hành thẳng. Thông báo vạc hành hóa đơn năng lượng điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư này) bao gồm những nội dung: thương hiệu đơn vị chức năng phát triển hoá đơn năng lượng điện tử, mã số thuế, vị trí, điện thoại cảm ứng thông minh, những loại hoá đơn phát triển (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu khuôn mẫu số hóa đơn, ngày chính thức dùng, con số hóa đơn thông tin phát triển (từ số... cho tới số...)), ngày lập Thông báo vạc hành; thương hiệu, chữ ký của những người đại diện theo pháp lý và vệt của đơn vị chức năng (trường phù hợp gửi Thông báo phát triển cho tới cơ quan thuế vì chưng giấy); hoặc chữ ký năng lượng điện tử của tổ chức triển khai phát triển (trường phù hợp gửi đến phòng ban thuế vì chưng lối năng lượng điện tử trải qua cổng vấn đề năng lượng điện tử của cơ quan thuế).

Trường phù hợp đem sự thay cho đổi địa chỉ sale, tổ chức triển khai khởi tạo nên hóa đơn năng lượng điện tử cần gửi thông tin phát hành hoá đơn cho tới phòng ban thuế điểm gửi cho tới, nhập bại liệt nêu rõ ràng số hoá đơn đã phát hành ko dùng, tiếp tục kế tiếp dùng.

Trường phù hợp đem sự thay cho đổi về nội dung vẫn thông tin phát triển, tổ chức triển khai, khởi tạo nên hóa đơn năng lượng điện tử thực hiện thông báo phát triển mới nhất theo phía dẫn bên trên khoản này.

Tổ chức khởi tạo nên hóa đơn năng lượng điện tử phải ký số nhập hóa đơn năng lượng điện tử khuôn mẫu và gửi hóa đơn năng lượng điện tử khuôn mẫu (theo đích thị định hình gửi cho người mua) cho tới phòng ban thuế theo dõi lối năng lượng điện tử.

Thông báo phát triển hóa đơn năng lượng điện tử (không bao hàm hóa đơn năng lượng điện tử mẫu) cần niêm yết bên trên trụ sở tổ chức triển khai khởi tạo hóa đơn năng lượng điện tử hoặc đăng lên bên trên trang vấn đề năng lượng điện tử của tổ chức triển khai khởi tạo hóa đơn năng lượng điện tử nhập thời hạn dùng hóa đơn năng lượng điện tử.

3. Tổ chức sale hoàn toàn có thể đồng thời tạo nhiều kiểu dáng hóa đơn không giống nhau (hóa đơn tự động in, hóa đơn bịa in, hóa đơn điện tử) và cần triển khai thông tin phát triển từng kiểu dáng hóa đơn theo dõi quy định.

Trường phù hợp bán sản phẩm hóa, cung cung cấp cty, so với từng chuyến bán sản phẩm hóa, cung ứng cty, tổ chức triển khai kinh doanh chỉ dùng một (01) kiểu dáng hóa đơn, cụ thể: nếu như tổ chức triển khai sale sử dụng hóa đơn tự động in cho tới chuyến bán sản phẩm hóa, cung ứng cty thì ko người sử dụng hóa đơn bịa in, hóa đơn năng lượng điện tử cho tới chuyến bán sản phẩm hóa, cung ứng cty đó; nếu như sử dụng hóa đơn năng lượng điện tử thì ko dùng hóa đơn tự động in, hóa đơn bịa in; nếu như sử dụng hóa đơn bịa in thì ko dùng hóa đơn năng lượng điện tử, hóa đơn tự động in.

Điều 8. Lập hóa đơn năng lượng điện tử

1. Lập hóa đơn năng lượng điện tử là sự thiết lập đầy đầy đủ những vấn đề quy ấn định bên trên Điều 6 Thông tư này Lúc bán sản phẩm hóa, dịch vụ trên định hình hóa đơn đang được xác lập. Các kiểu dáng lập hóa đơn năng lượng điện tử:

- Người bán sản phẩm hóa, cty (tổ chức khởi tạo nên hóa đơn năng lượng điện tử) triển khai lập hóa đơn năng lượng điện tử bên trên khối hệ thống ứng dụng lập hóa đơn năng lượng điện tử của những người bán;

- Người bán sản phẩm hóa, cty (tổ chức khởi tạo nên hóa đơn năng lượng điện tử) truy vấn nhập công tác khối hệ thống lập hóa đơn năng lượng điện tử của tổ chức triển khai trung lừa lọc cung ứng biện pháp hóa đơn năng lượng điện tử nhằm khởi tạo nên và lập hóa đơn năng lượng điện tử.

2. Gửi hóa đơn năng lượng điện tử là sự truyền dữ liệu của hóa đơn kể từ người bán sản phẩm hóa, cty cho tới người mua sắm chọn lựa hóa, dịch vụ.

Các kiểu dáng gửi hóa đơn năng lượng điện tử:

- Gửi trực tiếp: Người bán sản phẩm hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo nên hóa đơn năng lượng điện tử) triển khai lập hóa đơn năng lượng điện tử bên trên hệ thống phần mượt lập hóa đơn năng lượng điện tử của những người cung cấp, ký năng lượng điện tử bên trên hóa đơn và truyền trực tiếp cho tới khối hệ thống của người tiêu dùng theo dõi phương pháp truyền nhận hóa đơn năng lượng điện tử đã thỏa thuận hợp tác thân thích nhì mặt mũi. Trường phù hợp người mua sắm chọn lựa hóa, cty là đơn vị chức năng kế toán thì người tiêu dùng ký năng lượng điện tử bên trên hóa đơn năng lượng điện tử có được và truyền hóa đơn điện tử đem đầy đủ chữ ký năng lượng điện tử cả nhì mặt mũi cho những người cung cấp theo dõi phương pháp truyền nhận hóa đơn năng lượng điện tử vẫn thỏa thuận hợp tác thân thích nhì mặt mũi.

- Gửi trải qua tổ chức triển khai trung gian cung cung cấp biện pháp hóa đơn năng lượng điện tử:

Người bán sản phẩm hóa, cty (tổ chức khởi tạo nên hóa đơn) truy vấn nhập công tác khối hệ thống lập hóa đơn năng lượng điện tử của tổ chức trung lừa lọc cung ứng biện pháp hóa đơn năng lượng điện tử nhằm khởi tạo nên, lập hóa đơn điện tử vì chưng công tác lập hóa đơn năng lượng điện tử của tổ chức triển khai trung lừa lọc cung ứng giải pháp hóa đơn năng lượng điện tử hoặc người bán sản phẩm hóa, cty trả tài liệu hóa đơn điện tử đang được tạo nên kể từ khối hệ thống nội cỗ của những người cung cấp nhập khối hệ thống của tổ chức triển khai trung gian cung ứng biện pháp hóa đơn năng lượng điện tử nhằm gửi cho những người mua sắm hóa đơn năng lượng điện tử đã có chữ ký năng lượng điện tử của những người cung cấp trải qua khối hệ thống của tổ chức triển khai trung lừa lọc cung cấp biện pháp hóa đơn năng lượng điện tử. Trường phù hợp người tiêu dùng là đơn vị chức năng kế toán tài chính, Lúc nhận được hóa đơn năng lượng điện tử đem chữ ký năng lượng điện tử của những người cung cấp, người tiêu dùng triển khai ký điện tử bên trên hóa đơn năng lượng điện tử có được và gửi cho những người cung cấp hóa đơn năng lượng điện tử đem đầy đủ chữ ký năng lượng điện tử của người tiêu dùng và người cung cấp trải qua khối hệ thống của tổ chức triển khai trung gian cung cung cấp biện pháp hóa đơn năng lượng điện tử.

Điều 9. Xử lý đối với hóa đơn năng lượng điện tử vẫn lập

1. Trường phù hợp hóa đơn điện tử vẫn lập và gửi cho những người mua sắm tuy nhiên ko ship hàng hóa, đáp ứng cty hoặc hóa đơn năng lượng điện tử vẫn lập và gửi cho những người mua sắm, người cung cấp và người tiêu dùng ko kê khai thuế, nếu như vạc hiện nay sai thì chỉ được bỏ Lúc đem sự đồng ý và xác nhận của người cung cấp và người tiêu dùng. Việc huỷ hóa đơn năng lượng điện tử đem hiệu lực thực thi hiện hành theo như đúng thời hạn do những mặt mũi nhập cuộc vẫn văn bản. Hóa đơn năng lượng điện tử vẫn bỏ cần được tàng trữ phục vụ việc tra cứu giúp của phòng ban non nước đem thẩm quyền.

Người cung cấp triển khai lập hóa đơn năng lượng điện tử mới nhất theo dõi quy ấn định bên trên Thông tư này nhằm gửi cho những người mua sắm, trên hóa đơn điên tử mới nhất cần đem loại chữ “hóa đơn này thay cho thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi tháng ngày năm.

2. Trường phù hợp hóa đơn vẫn lập và gửi cho những người mua sắm, vẫn ship hàng hóa, đáp ứng cty, người cung cấp và người mua vẫn kê khai thuế, tiếp sau đó vạc hiện nay sơ sót thì người cung cấp và người tiêu dùng cần lập văn bạn dạng thỏa thuận hợp tác đem chữ ký năng lượng điện tử của tất cả nhì mặt mũi ghi rõ ràng sơ sót, đồng thời người cung cấp lập hoá đơn năng lượng điện tử kiểm soát và điều chỉnh sơ sót. Hoá đơn năng lượng điện tử lập sau ghi rõ kiểm soát và điều chỉnh (tăng, giảm) con số mặt hàng hoá, giá thành, thuế suất thuế giá bán trị gia tăng, chi phí thuế độ quý hiếm tăng thêm cho tới hoá đơn năng lượng điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn năng lượng điện tử kiểm soát và điều chỉnh, người cung cấp và người tiêu dùng triển khai kê khai điều chỉnh theo dõi quy ấn định của pháp lý về quản lý và vận hành thuế và hóa đơn hiện nay hành. Hoá đơn điều chỉnh ko được ghi số âm (-).

Điều 10. Báo cáo dùng, ủy nhiệm lập hóa đơn năng lượng điện tử

Báo cáo dùng hóa đơn điện tử và việc ủy nhiệm lập hóa đơn năng lượng điện tử được triển khai theo dõi quy ấn định bên trên Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Sở Tài chủ yếu. Tổ chức khởi tạo nên hóa đơn điện tử được gửi report dùng hóa đơn năng lượng điện tử theo dõi lối năng lượng điện tử trải qua cổng thông tin tưởng năng lượng điện tử của phòng ban thuế.

Điều 11. Lưu trữ, bỏ và chi tiêu bỏ hóa đơn năng lượng điện tử

Xem thêm: Người mẹ giấu thi thể 3 con để nhận tiền trợ cấp, tiếp tục cuộc sống tiệc tùng

1. Người cung cấp, người mua hàng hoá, cty dùng hóa đơn năng lượng điện tử nhằm ghi bong kế toán tài chính, lập report tài chính cần tàng trữ hóa đơn năng lượng điện tử theo dõi thời hạn quy ấn định của Luật Kế toán. Trường hợp hóa đơn năng lượng điện tử được khởi tạo nên kể từ khối hệ thống của tổ chức triển khai trung lừa lọc cung cấp giải pháp hóa đơn năng lượng điện tử thì tổ chức triển khai trung lừa lọc này cũng cần triển khai lưu trữ hóa đơn năng lượng điện tử theo dõi thời hạn nêu bên trên.

Người cung cấp, người tiêu dùng là đơn vị kế toán tài chính và tổ chức triển khai trung lừa lọc cung ứng biện pháp hóa đơn năng lượng điện tử có trách nhiệm sao lưu tài liệu của hóa đơn năng lượng điện tử rời khỏi những vật đem tin tưởng (ví dụ như: bút lưu giữ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc triển khai sao lưu trực tuyến nhằm bảo đảm tài liệu của hóa đơn năng lượng điện tử.

2. Hóa đơn năng lượng điện tử vẫn lập được tàng trữ bên dưới dạng thông điệp tài liệu và cần thoả mãn những ĐK sau:

a) Nội dung của hoá đơn điện tử hoàn toàn có thể truy vấn và dùng được nhằm tham lam chiếu Lúc cần thiết thiết;

b) Nội dung của hoá đơn điện tử được tàng trữ nhập chủ yếu khuôn dạng tuy nhiên nó được khởi tạo nên, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng được chấp nhận thể hiện nay đúng mực nội dung hoá đơn năng lượng điện tử đó;

c) Hoá đơn năng lượng điện tử được lưu trữ theo dõi một phương pháp chắc chắn được chấp nhận xác lập xuất xứ khởi tạo nên, nơi đến, thời giờ gửi hoặc nhận hoá đơn năng lượng điện tử.

3. Hủy hóa đơn năng lượng điện tử là làm cho tới hóa đơn bại liệt không tồn tại độ quý hiếm dùng.

Tiêu bỏ hóa đơn năng lượng điện tử là thực hiện cho tới hóa đơn năng lượng điện tử ko thể truy vấn và tham lam chiếu cho tới vấn đề chứa trong nó.

Hóa đơn năng lượng điện tử đã không còn thời hạn tàng trữ theo dõi quy ấn định của Luật Kế toán nếu như không tồn tại đưa ra quyết định không giống của cơ quan non nước đem thẩm quyền thì được quy tắc chi tiêu bỏ. Việc chi tiêu bỏ hóa đơn điện tử ko được tạo tác động cho tới tính vẹn toàn của những hóa đơn năng lượng điện tử ko tiêu hủy và cần bảo đảm an toàn sự sinh hoạt thông thường của khối hệ thống vấn đề. Thủ tục tiêu bỏ hóa đơn năng lượng điện tử được triển khai như giấy tờ thủ tục bỏ hóa đơn quy ấn định tại Nghị ấn định số 51/2010/NĐ-CP của nhà nước và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chủ yếu.

Trường phù hợp người cung cấp hoặc người mua làm thất lạc hóa đơn năng lượng điện tử thì nếu như những mặt mũi tương quan còn tàng trữ hóa đơn bên dưới dạng thông điệp tài liệu thì người cung cấp hoặc người tiêu dùng đòi hỏi người cung cấp, người tiêu dùng hoặc bên tương quan gửi lại hóa đơn năng lượng điện tử.

Trường phù hợp người cung cấp hoặc người mua làm thất lạc hóa đơn năng lượng điện tử và ko thể contact với những mặt mũi đem tương quan sẽ được gửi lại hóa đơn thì người cung cấp, người tiêu dùng triển khai report thất lạc hóa đơn theo dõi quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Sở Tài chủ yếu.

Điều 12. Chuyển từ hoá đơn năng lượng điện tử quý phái hoá đơn giấy

1. Nguyên tắc gửi đổi

Người bán sản phẩm hóa được quy đổi hóa đơn năng lượng điện tử quý phái hóa đơn giấy má nhằm chứng tỏ xuất xứ nguồn gốc mặt hàng hoá hữu hình trong quy trình lưu thông và chỉ được quy đổi một (01) chuyến. Hóa đơn năng lượng điện tử chuyển thay đổi quý phái hóa đơn giấy má nhằm chứng tỏ xuất xứ nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa cần đáp ứng các quy ấn định nêu bên trên Khoản 2, 3, 4 Như vậy và cần đem chữ ký người đại diện theo pháp lý của những người cung cấp, vệt của những người cung cấp.

Người mua sắm, người bán tốt gửi đổi hóa đơn năng lượng điện tử quý phái hóa đơn giấy má nhằm đáp ứng việc tàng trữ bệnh kể từ nối tiếp tóan theo quy ấn định của Luật Kế tóan. Hóa đơn năng lượng điện tử quy đổi quý phái hóa đơn giấy má phục vụ lưu trữ bệnh kể từ nối tiếp tóan cần thỏa mãn nhu cầu những quy ấn định nêu bên trên Khoản 2, 3, 4 Điều này.

2. Điều kiện

Hóa đơn năng lượng điện tử chuyển sang hóa đơn giấy má cần thỏa mãn nhu cầu đầy đủ những ĐK sau:

a) Phản ánh vẹn toàn nội dung của hóa đơn năng lượng điện tử gốc;

b) Có ký hiệu riêng rẽ xác nhận đã được quy đổi kể từ hóa đơn năng lượng điện tử quý phái hóa đơn giấy;

c) Có chữ ký và bọn họ thương hiệu của người triển khai gửi kể từ hóa đơn năng lượng điện tử quý phái hóa đơn giấy má.

3. Giá trị pháp luật của những hoá đơn điện tử gửi đổi

Hóa đơn năng lượng điện tử quy đổi có mức giá trị pháp lý Lúc bảo đảm an toàn những đòi hỏi về tính chất vẹn toàn của vấn đề bên trên hóa đơn mối cung cấp, ký hiệu riêng rẽ xác nhận đang được quy đổi và chữ ký, bọn họ thương hiệu của những người thực hiện chuyển thay đổi được triển khai theo dõi quy ấn định của pháp lý về quy đổi bệnh kể từ điện tử.

4. Ký hiệu riêng rẽ bên trên hoá đơn gửi đổi

Ký hiệu riêng rẽ bên trên hoá đơn gửi đổi từ hoá đơn năng lượng điện tử quý phái hoá đơn dạng giấy má bao hàm rất đầy đủ những vấn đề sau: dòng chữ phân biệt thân thích hoá đơn quy đổi và hoá đơn năng lượng điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ ràng “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”); bọn họ và thương hiệu, chữ ký của người được triển khai gửi đổi; thời hạn triển khai quy đổi.

Điều 13. Kiểm tra việc khởi tạo nên, lập, phát triển, quản lý và vận hành, dùng hoá đơn năng lượng điện tử

1. Cơ quan liêu non nước đem thẩm quyền có trách nhiệm điều tra, đánh giá, vạc hiện nay và xử lý những vi phạm về hoá đơn điện tử nhập sinh hoạt mua sắm bán sản phẩm hoá, đáp ứng cty.

2. Tổ chức dùng hoá đơn năng lượng điện tử Lúc bán sản phẩm hóa, cung ứng cty Chịu sự thanh tra, đánh giá và đem trách cứ nhiệm cung ứng rất đầy đủ tài liệu của hóa đơn điện tử, những phương tiện đi lại tàng trữ hóa đơn năng lượng điện tử với những tư liệu không giống cho những cơ quan non nước đem thẩm quyền theo dõi quy ấn định của pháp lý.

Việc điều tra, đánh giá so với tổ chức sử dụng hóa đơn năng lượng điện tử Lúc bán sản phẩm hóa, cung ứng cty được triển khai theo quy ấn định của pháp lý.

Việc niêm phong, tạm thời lưu giữ, tịch thâu phương tiện đi lại năng lượng điện tử nhằm khởi tạo nên hoá đơn năng lượng điện tử thực hiện nay theo dõi quy ấn định bên trên Nghị ấn định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 mon hai năm 2007 của nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Hiệu lực thực hành và tổ chức triển khai thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 01/5/2011.

2. Ngoài những nội dung chỉ dẫn ví dụ bên trên Thông tư này, những nội dung không giống được triển khai theo quy ấn định bên trên Nghị ấn định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của nhà nước và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Sở Tài chủ yếu.

Trong quá trình triển khai nếu như đem vướng vướng, đề xuất những tổ chức triển khai, cá thể phản ánh về Bộ Tài chủ yếu sẽ được chỉ dẫn giải quyết và xử lý kịp lúc./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng tá nhà nước và những Phó TTCP;
- Văn chống TW và những ban của Đảng;
- Văn chống Quốc hội;
- Văn chống Chủ tịch nước;
- Văn chống Chính phủ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Sở, phòng ban ngang Sở, phòng ban nằm trong Chính phủ;
- Văn chống Ban lãnh đạo Trung ương về chống, kháng tham lam nhũng.
- Cơ quan liêu Trung ương của những đoàn thể;
- Ủy Ban Nhân Dân, Sở Tài chủ yếu, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc TW;
- Website Chính phủ; Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bạn dạng (Bộ Tư pháp);
- Các Tập đoàn kinh tế tài chính, Tổng công ty lớn mái ấm nước;
- Các đơn vị chức năng nằm trong Sở Tài chính;
- Website Sở Tài chính;
- Lưu VT, TCT (VT, CS-4b).Thu Hà

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

PHỤ LỤC

1. Mẫu Quyết ấn định về sự vận dụng hóa đơn điện tử

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC ngày14 /2/2011 của Sở Tài chính)

Đơn vị công ty quản:…………......
Tên tổ chức…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc
----------------

………, ngày……… tháng……… năm………

QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)

Về việc vận dụng hóa đơn năng lượng điện tử

GIÁM ĐỐC …

Căn cứ Thông tư số /2011/TT-BTC ngày /2/2011 của Sở Tài chủ yếu chỉ dẫn về khởi tạo nên, phát triển và sử dụng hoá đơn năng lượng điện tử bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ;

Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy ĐK kinh doanh) số …

….

Xét đề xuất của …

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. sít dụng kiểu dáng hóa đơn năng lượng điện tử trong đơn vị chức năng từ thời điểm ngày ......../....../20.....bên trên hạ tầng khối hệ thống tranh bị và các bộ phận nghệ thuật tương quan như sau:

- Tên khối hệ thống tranh bị (tên những phương tiện điện tử), thương hiệu phần mềm phần mềm dùng làm khởi tạo nên, lập hoá đơn năng lượng điện tử.

- Sở phận nghệ thuật hoặc thương hiệu mái ấm cung ứng dịch vụ phụ trách về mặt mũi nghệ thuật hoá đơn năng lượng điện tử, ứng dụng ứng dụng;

Điều 2. Mẫu những loại hoá đơn năng lượng điện tử và mục đích dùng của từng loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)

Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân gửi và tàng trữ tài liệu hoá đơn năng lượng điện tử nhập nội cỗ tổ chức.

Điều 4. Trách nhiệm của từng phần tử trực nằm trong tương quan việc khởi tạo nên, lập, xử lý, luân gửi và lưu trữ tài liệu hoá đơn năng lượng điện tử nhập nội cỗ tổ chức triển khai bao hàm cả trách cứ nhiệm của người được triển khai quy đổi hóa đơn năng lượng điện tử quý phái hóa đơn giấy má.

Điều 5. Quyết định này đem hiệu lực thực thi hiện hành thực hành Tính từ lúc ngày …/…/20….Lãnh đạo những phần tử kế toán tài chính, cỗ phận bán mặt hàng, phần tử nghệ thuật,… phụ trách lên kế hoạch, triển khai Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cơ thuế quan thẳng quản lý và vận hành (Cục, Chi cục…);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lãnh đạo đơn vị;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng góp vệt và ghi rõ ràng bọn họ, tên)

2. Mẫu Thông báo phát triển hóa đơn năng lượng điện tử

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC ngày 14 /2/2011 của Sở Tài chính)

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. Tên tổ chức triển khai khởi tạo hoá đơn (Công ty A):.....................................................

2. Mã số thuế:..........................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

4. Điện thoại:...........................................................................................................

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Hóa đơn GTGT

AA/11T

6. Tên phòng ban thuế tiếp nhận thông báo:.........................................................

7. Ghi rõ ràng “Đăng ký sử dụng vệt phân cơ hội là vệt phẩy (,) sau chữ số hàng ngàn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và dùng vệt chấm (.) sau chữ số mặt hàng đơn vị chức năng nhằm ghi chữ số sau chữ số mặt hàng đơn vị” nhập tình huống tổ chức triển khai khởi tạo nên hóa đơn năng lượng điện tử sử dụng dấu phân cơ hội là vệt phẩy (,) sau chữ số mặt hàng ngàn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và dùng vệt chấm (.) sau chữ số mặt hàng đơn vị chức năng.

........., ngày.........tháng.........năm.........
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng góp vệt và ghi rõ ràng bọn họ tên

3. Mẫu Báo cáo của tổ chức triển khai trung lừa lọc cung ứng biện pháp hóa đơn năng lượng điện tử

(Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư số32 /2011/TT-BTC của Sở Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc
------------------------------

BÁO CÁO VỀ VIỆC TRUYỀN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kỳ…….năm......

Tên tổ chức:.....................................................................................................................

Mã số thuế: ......................................................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Đơn vị tính: Số

STT

Doanh nghiệp sử dụng biện pháp hóa đơn năng lượng điện tử

Tên hóa đơn

Ký hiệu khuôn mẫu hóa đơn

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

Mã số thuế

Xem thêm: Nỗ lực làm 2-3 việc để Tết có thêm đồng bánh, thùng trà

Tên

Địa chỉ

........., ngày.........tháng.........năm.........
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng góp vệt và ghi rõ ràng bọn họ tên