sự hòa hợp giữa chủ ngữ và dộng từ

Sự hòa ăn ý thân thích mái ấm ngữ và động kể từ (subject-verb agreement) luôn luôn là thách thức rất to lớn với những người dân mới mẻ chính thức học tập giờ đồng hồ Anh rằng cộng đồng và học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc rằng riêng rẽ. Thậm chí bao gồm khi chúng ta vẫn học tập nhiều năm, lầm lẫn Lúc phân chia động kể từ là chuyện thông thường tình. Vậy thực hiện thế nào là để tránh những lỗi sai này vô quy trình dùng giờ đồng hồ Anh? Ghi ghi nhớ ngay lập tức những cách thức hòa ăn ý thân thích mái ấm ngữ và động kể từ vô nội dung bài viết sau!

25 cách thức về việc hòa ăn ý thân thích mái ấm ngữ và động từ

nguyên tắc hòa ăn ý thân thích mái ấm ngữ và động kể từ | ELSA Speak

Nguyên tắc 1: Nếu mái ấm ngữ là danh kể từ hoặc đại kể từ số không nhiều, động kể từ sẽ tiến hành phân chia theo như hình thức số không nhiều.

Bạn đang xem: sự hòa hợp giữa chủ ngữ và dộng từ

Kiểm tra vạc âm với bài bác tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click vĩ đại start recording!

Recording... Click vĩ đại stop!

loading

Ví dụ:

My cát is very fat.

She learns very hard.

Nguyên tắc 2: Nếu mái ấm ngữ là danh kể từ hoặc đại kể từ số nhiều, động kể từ sẽ tiến hành phân chia theo như hình thức số nhiều.

>>> Xem thêm: Kiến thức về đại kể từ nhân xưng vô giờ đồng hồ Anh

Ví dụ:

These books belong vĩ đại the public library.

We are teachers.

Nguyên tắc 3: Nếu mái ấm ngữ là gerund (v-ing) thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia theo như hình thức số không nhiều.

Ví dụ: Studying online is the best choice for a busy person.

Nguyên tắc 4: Khi mái ấm ngữ được nối vị or hoặc nor thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia bám theo mái ấm ngữ sớm nhất.

Ví dụ: You or I am going vĩ đại win this game.

Nguyên tắc 5: khi dùng cấu tạo “neither…nor” hoặc “either…or” thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia bám theo mái ấm ngữ sớm nhất.

Ví dụ: Neither Anne nor her friends have seen this movie before.

>>> Xem thêm: Kiến thức về kể từ loại vô giờ đồng hồ Anh

Nguyên tắc 6: Nếu mái ấm ngữ dùng EITHER/NEITHER lên đường với OF thì động kể từ luôn luôn được phân chia theo như hình thức số không nhiều.

Ví dụ: Neither of them wants vĩ đại leave now.

Nguyên tắc 7: Khi mái ấm ngữ dùng cấu tạo THE NUMBER OF + N thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia theo như hình thức số không nhiều.

Ví dụ: The number of pandas decreases every year.

Nguyên tắc 8: Khi mái ấm ngữ là cấu tạo A NUMBER OF +N thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia theo như hình thức số nhiều.

Ví dụ: A number of students have passed the test.

Nguyên tắc 9: Khi mái ấm ngữ được nối vị những liên kể từ như as long as, as well as, with, together… thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia bám theo mái ấm ngữ loại nhất.

Ví dụ: Lan with her friends learns together every day.

Nguyên tắc 10: Nếu mái ấm ngữ bao gồm nhiều đơn vị được nối cùng nhau vị liên kể từ AND thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia theo như hình thức số nhiều.

Ví dụ: Hoa and her family lượt thích vĩ đại picnic every weekend.

Lưu ý: Trường ăn ý AND nối nhị danh kể từ chỉ và một người, một vật hoặc một định nghĩa thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia ở kiểu dáng số không nhiều.

Ví dụ: Fish and chip is my favorite dish.

Nguyên tắc 11: Khi mái ấm ngữ chính thức vị đại kể từ cô động như everyone, everybody, everything, someone, something, somebody, each, each of, every +N thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia ở kiểu dáng số không nhiều.

Ví dụ: Everyone in my class likes vĩ đại travel.

Nguyên tắc 12: Nếu mái ấm ngữ dùng cấu tạo MANY + N số nhiều thì động kể từ phân chia theo như hình thức số nhiều.

Ví dụ: Many students go vĩ đại school by bus.

Nguyên tắc 13: Khi mái ấm ngữ sở hữu cấu tạo MANY + A + N số không nhiều thì động kể từ tiếp tục ở kiểu dáng số không nhiều.

Ví dụ: Many a little makes a miracle.

Nguyên tắc 14: Nếu mái ấm ngữ dùng THE + ADJ nhằm có một tập luyện thể thì động kể từ phân chia theo như hình thức số nhiều.

Ví dụ: The poor are still happy though they have not much money.

Nguyên tắc 15: Một số danh kể từ sở hữu s ở cuối tuy nhiên động kể từ bám theo sau vẫn được phân chia ở kiểu dáng số ít:

  • Môn học: mathematics, physics, economics…
  • Môn thể thao: billiards, checkers, athletics…
  • Tên những căn bệnh: rickets, measles…

Một số danh kể từ đặc biệt: news, the United States,…

Ví dụ: Mathematics is the most difficult for many students.

Nguyên tắc 16: Nếu mái ấm ngữ là cụm kể từ chỉ khoảng cách, độ cao thấp, chi phí, thời hạn và đo lường và thống kê thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia theo như hình thức số không nhiều.

Ví dụ: Five kilometers is the distance from my house vĩ đại school.

Nguyên tắc 17: Nếu mái ấm ngữ sở hữu chứa chấp phân số hoặc Phần Trăm thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia bám theo danh kể từ đứng sau OF.

Ví dụ: One-third of students in my class are boys.

Nguyên tắc 18: Động kể từ sẽ tiến hành phân chia bám theo danh kể từ đứng sau những cụm kể từ majority of, some of, most off, all off.

Ví dụ: Most of the water on earth is in the ocean.

Nguyên tắc 19: Nếu mái ấm ngữ chính thức vị NO hoặc NONE OF lên đường cùng theo với danh kể từ số không nhiều hoặc ko điểm được thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia theo như hình thức số không nhiều.

Ví dụ: No audience leaves the theater until the performance kết thúc.

Xem thêm: Em bé sơ sinh suýt mất ngón chân chỉ vì sợi tóc của mẹ

Nguyên tắc 20: Nếu sau NO hoặc NONE OF là 1 danh kể từ điểm được số nhiều thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia ở kiểu dáng số nhiều.

Ví dụ: None of us speak French

Nguyên tắc 21: Khi mái ấm ngữ là những danh kể từ như pants, glasses, trousers, shorts, shoes, pliers, tongs, scissors… thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia ở kiểu dáng số nhiều.

Ví dụ: Those trousers are too long for bu.

Tuy nhiên, nếu như trước những danh kể từ này còn có cụm “A pair of” thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia ở kiểu dáng số không nhiều.

Nguyên tắc 22: Khi mái ấm ngữ sở hữu nhị danh kể từ được nối cùng nhau vị off, động kể từ sẽ tiến hành phân chia bám theo danh kể từ đứng trước.

Ví dụ: The effects of environmental pollution are very serious.

Nguyên tắc 23: Nếu mái ấm ngữ là tựa đề phim, bài bác hát… thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia ở kiểu dáng số không nhiều.

Ví dụ: Anne with an E is my favorite film.

Nguyên tắc 24: Khi mái ấm ngữ là những kể từ như staff, family, team, group, crowd, congress, committee, thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia ở kiểu dáng số không nhiều nếu như đặc thù của tập luyện thể bại liệt như 1 đơn vị chức năng.

Ví dụ: The staff of this khách sạn is very professional. 

Nguyên tắc 25: Nếu mái ấm ngữ vô câu là mái ấm ngữ fake thì động kể từ sẽ tiến hành phân chia bám theo mái ấm ngữ chủ yếu, thông thường ở kiểu dáng số không nhiều.

Ví dụ: It is the last word I told you.

Bài tập luyện vận dụng subject-verb agreement

Luyện tập luyện áp dụng sự hòa ăn ý thân thích mái ấm ngữ và động kể từ | ELSA Speak

Thực hành những bài bác tập luyện sau nhằm nắm rõ cách thức về việc hòa ăn ý thân thích mái ấm ngữ và động kể từ nhé!

Bài 1: Chọn kiểu dáng chính của động từ

1. Annie and her brothers (is, are) at school.

2. Either my mother or my father (is, are) coming vĩ đại the meeting.

3. The dog or the cats (is, are) outside.

4. Either my shoes or your coat (is, are) always on the floor.

5. George and Tamara (doesn’t, don’t) want vĩ đại see that movie.

6. Benito (doesn’t, don’t) know the answer.

7. One of my sisters (is, are) going on a trip vĩ đại France.

8. The man with all the birds (live, lives) on my street.

9. The movie, including all the previews, (take, takes) about two hours vĩ đại watch.

10. The players, as well as the captain, (want, wants) vĩ đại win.

Đáp án: 1. Are, 2. Is, 3. Are, 4. Is, 5. Don’t, 6. Doesn’t, 7. Is, 8. Lives, 9. Takes, 10. Want. 

Bài 2: Chọn câu đúng

  1. A) Every one of the shirts has a green collar.

      B) Every one of the shirts have a green collar.

2.   A) This singer, along with a few others, play the harmonica on stage.

      B) This singer, along with a few others, plays the harmonica on stage.

3.  A) Sandals and towels are essential gear for a trip vĩ đại the beach.

     B) Sandals and towels is essential gear for a trip vĩ đại the beach.

4.  A) The president or the vice president are speaking today.

     B) The president or the vice president is speaking today.

5.  A) Either Cassie or Marie pays the employees this afternoon.

     B) Either Cassie or Marie pay the employees this afternoon.

6. A) Either the sculpture or the paintings are in the museum today.

    B) Either the sculpture or the paintings is in the museum today.

7.  A) The coat or the hats are in that closet.

     B) The coat or the hats is in that closet.

8.  A) Neither she nor I is getting the lunch special.

     B) Neither she nor I am getting the lunch special.

     C)Neither she nor I are getting the lunch special.

9.  A) Each of the dancers twirls brilliantly.

     B) Each of the dancers twirl brilliantly.

10. A) Mustard greens are my favorite vegetable.

       B) Mustard greens is my favorite vegetable.

Đáp án: 1.A, 2.B, 3.A, 4.B, 5.A, 6.A, 7.A, 8.B, 9.A, 10.A

Có thật nhiều quy tắc lưu ý về việc hòa ăn ý thân thích mái ấm ngữ và động kể từ. Hãy rèn luyện thiệt thông thường xuyên nhằm thành thục rộng lớn về mái ấm điểm ngữ pháp cần thiết này nhé!

Xem thêm: Mê mẩn trước những thác nước đẹp ở Việt Nam

Ngoài đi ra, nhằm nâng lên trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh một cơ hội trọn vẹn, các bạn hãy vận tải tiện ích và học tập nằm trong ELSA Speak nhé. Nhờ technology A.I. tân giờ đồng hồ, ELSA Speak hoàn toàn có thể phát hiện tiếng nói và sửa lỗi vạc âm ngay lập tức tức khắc. quý khách sẽ tiến hành chỉ dẫn cụ thể cơ hội nhấn âm, nhả khá, bịa đặt lưỡi sao mang đến chuẩn chỉnh nhất.

Học giờ đồng hồ Anh nằm trong phần mềm ELSA Speak

Đạc biệt, các bạn sẽ được tạo bài bác test (kiểm tra) nguồn vào bao gồm 16 câu, khối hệ thống tiếp tục chấm điểm và chỉ ra rằng những khả năng nào là chất lượng tốt, khả năng nào là cần thiết nâng cấp. ELSA Speak tiếp tục kiến thiết trong suốt lộ trình học tập cá thể hóa bám theo trình độ chuyên môn từng người.

Hiện ni, vẫn sở hữu 40 triệu người tiêu dùng bên trên toàn cầu, 10 triệu người tiêu dùng bên trên VN tin cậy tưởng lựa lựa chọn ELSA Speak. Còn các bạn thì sao, các bạn vẫn sẵn sàng ĐK ELSA Pro nhằm rằng giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh phiên bản xứ chưa?