phiếu đánh giá viên chức 2017 violet

Mẫu phiếu Đánh Giá công chức thời điểm cuối năm là 1 trong những trong mỗi biểu khuôn mẫu LuatVietnam được đòi hỏi nhiều nhập thời hạn này Khi năm 2022 chuẩn bị kết giục. Dưới đấy là khuôn mẫu chuẩn chỉnh và chỉ dẫn cụ thể nhất cơ hội điền.

Bạn đang xem: phiếu đánh giá viên chức 2017 violet


1. Phiếu Đánh Giá công chức là gì?

Phiếu Đánh Giá công chức là 1 trong những trong số văn bạn dạng lưu lưu giữ sản phẩm Đánh Giá, xếp loại công chức, được lưu nhập làm hồ sơ công chức.

Phiếu này hiện nay đang rất được quy ấn định bên trên Nghị ấn định Đánh Giá, xếp loại unique cán cỗ, công chức, viên chức với tên thường gọi là phiếu Đánh Giá, xếp loại unique công chức thời điểm cuối năm. Cụ thể, biểu khuôn mẫu này đó là khuôn mẫu số 02 phát hành bên trên Phụ lục kèm cặp Nghị ấn định 90/2020/NĐ-CP.

Ngoài Phiếu này, làm hồ sơ công chức còn bao gồm:

- Biên bạn dạng buổi họp phán xét, Đánh Giá.

- Nhận xét của cấp cho ủy điểm công tác làm việc (nếu có).

- Kết luận và thông tin vì chưng văn bạn dạng về sản phẩm Đánh Giá, xếp loại unique công chức của cấp cho với thẩm quyền.

Hằng năm, nhằm mục đích thực hiện rõ rệt phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lượng, chuyên môn trình độ, nghiệp vụ… công chức cần được Đánh Giá từng khi thời điểm cuối năm nhằm tổng kết quy trình thao tác làm việc nhập xuyên suốt một năm trước đó cơ.

Phiếu Đánh Giá công chức

2. Mẫu phiếu Đánh Giá, phân loại công chức tiên tiến nhất 2022

Dưới đấy là khuôn mẫu Phiếu Đánh Giá công chức chuẩn chỉnh nhất theo đuổi quy ấn định của nhà nước, vận dụng mang lại toàn bộ những đối tượng người sử dụng là công chức nhập ban ngành Nhà nước:

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC
Năm...........

Họ và tên: .....................................................................................................

Chức vụ, chức danh: ....................................................................................

Đơn vị công tác: ...........................................................................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:.....................................................................................

2. Đạo đức, lối sống:………….......................................................................

3. Tác phong, lề thói thực hiện việc:.........................................................................

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:...............................................................................

5. Kết ngược triển khai chức vụ, trọng trách được kí thác (xác xác định rõ nội dung việc làm thực hiện; tỉ lệ thành phần triển khai xong, unique, tiến trình công việc):……

6. Thái chừng đáp ứng quần chúng, công ty (đối với những địa điểm xúc tiếp thẳng hoặc thẳng xử lý việc làm của những người dân và doanh nghiệp): ……………………..........................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết ngược hoạt động và sinh hoạt của ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được kí thác chỉ dẫn, quản lý và vận hành, phụ trách móc (xác xác định rõ nội dung việc làm thực hiện; tỉ lệ thành phần triển khai xong, unique, tiến trình công việc): ........................................................

8. Năng lực chỉ dẫn, quản lí lý:.....................................................................

9. Năng lực tụ hội, đoàn kết:....................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự phán xét ưu, khuyết điểm:…………….…………………………………

2. Tự xếp loại hóa học lượng:………………………………………………………

(Hoàn trở nên đảm bảo chất lượng nhiệm vụ; triển khai xong đảm bảo chất lượng nhiệm vụ; triển khai xong nhiệm; ko triển khai xong nhiệm vụ).

......, ngày.... mon.... năm.....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ rệt chúng ta tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành riêng cho tất cả những người hàng đầu đơn vị chức năng cấu trở nên (nếu có))

.......................................................................................................

......., ngày ....tháng....năm......

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ rệt chúng ta tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần giành riêng cho cấp cho với thẩm quyền tiến công giá)

1. Nhân xét ưu, khuyết điểm:.......................................................................

2. Kết ngược Đánh Giá, xếp loại hóa học lượng:.....................................................

(Hoàn trở nên đảm bảo chất lượng nhiệm vụ; triển khai xong đảm bảo chất lượng nhiệm vụ; triển khai xong nhiệm vụ; ko triển khai xong nhiệm vụ).

3. Nhận ấn định khunh hướng, triển vọng trở nên tân tiến của cán bộ:……………….

...., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ rệt chúng ta tên)

3. Hướng dẫn điền phiếu Đánh Giá phân loại công chức kèm cặp ví dụ

Phiếu này bao hàm 04 phần:

- Công chức tự động Đánh Giá sản phẩm công tác làm việc, tu chăm sóc, tập luyện của tớ theo đuổi những chi chí: Chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp lối sinh sống, tác phong lề thói thao tác làm việc, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, sản phẩm triển khai chức vụ, trọng trách được kí thác, thái chừng đáp ứng quần chúng, công ty.

- Tự Đánh Giá, nhận xết, xếp loại unique của công chức: Căn cứ nhập những ưu thế, điểm yếu kém của tớ, công chức tự động Đánh Giá bạn dạng thân thuộc nằm trong 1 trong 4 chi chí: Hoàn trở nên đảm bảo chất lượng nhiệm vụ; triển khai xong đảm bảo chất lượng nhiệm vụ; triển khai xong nhiệm; ko triển khai xong nhiệm vụ;

- Ý con kiến của luyện thể đơn vị chức năng và chỉ dẫn thẳng quản lý và vận hành công chức;

- Kết ngược Đánh Giá, phân loại công chức của cấp cho với thẩm quyền. Căn cứ nhập ưu, nhược của công chức để lấy rời khỏi Đánh Giá, phân loại công bình, sáng tỏ nhất.

Dưới đấy là ví dụ cụ thể cơ hội điền nhập khuôn mẫu Phiếu Đánh Giá công chức:

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC
Năm...........

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Chức vụ, chức danh: Kế toán viên

Đơn vị công tác: Ủy ban quần chúng xã A - thị xã B - tỉnh C

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng: Chấp hành và triển khai đảm bảo chất lượng ý kiến chỉ huy của Đảng nhập triển khai trọng trách được kí thác.

2. Đạo đức, lối sống: Luôn nêu cao lòng tin trách móc nhiệm nhập công tác làm việc với thái chừng thao tác làm việc nhiệt tình, chân thực, cần thiết, kiệm, liêm chủ yếu, chí công, vô tư; với lối sinh sống cần thiết, kiệm, liêm chủ yếu, chí công, vô tư lự.

Xem thêm: Tại sao chỉ dùng cát sông khi xây dựng

3. Tác phong, lề thói thực hiện việc: Luôn tiếp xúc, xử sự trúng mực Khi xúc tiếp với đồng nghiệp; thao tác làm việc khoa học tập, trúng giờ, thể hiện nay lòng tin tự động phê bình và phê bình trúng mực.

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:...............................................................................

5. Kết ngược triển khai chức vụ, trọng trách được kí thác (xác xác định rõ nội dung việc làm thực hiện; tỉ lệ thành phần triển khai xong, unique, tiến trình công việc): Bảo đảm trúng tiến trình, unique tiếp tục đề ra.

6. Thái chừng đáp ứng quần chúng, công ty (đối với những địa điểm xúc tiếp thẳng hoặc thẳng xử lý việc làm của những người dân và doanh nghiệp): Đúng mực và xử lý từng trường hợp hợp lý và phải chăng, với tính thuyết phục, không khiến phiền hà

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết ngược hoạt động và sinh hoạt của ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được kí thác chỉ dẫn, quản lý và vận hành, phụ trách móc (xác xác định rõ nội dung việc làm thực hiện; tỉ lệ thành phần triển khai xong, unique, tiến trình công việc): ........................................................

8. Năng lực chỉ dẫn, quản lí lý:.....................................................................

9. Năng lực tụ hội, đoàn kết:....................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự phán xét ưu, khuyết điểm:

- Ưu điểm: Thực hiện nay đảm bảo chất lượng trọng trách được giao…

- Nhược điểm: Dù vậy, vì như thế nhiều nhân tố khách hàng quan lại gần giống khinh suất nhưng mà một số trong những trọng trách ko đạt được nấc như hòng đợi…

2. Tự xếp loại hóa học lượng: Hoàn trở nên đảm bảo chất lượng nhiệm vụ

(Hoàn trở nên đảm bảo chất lượng nhiệm vụ; triển khai xong đảm bảo chất lượng nhiệm vụ; triển khai xong nhiệm; ko triển khai xong nhiệm vụ).

......, ngày.... mon.... năm.....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ rệt chúng ta tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành riêng cho tất cả những người hàng đầu đơn vị chức năng cấu trở nên (nếu có))

.......................................................................................................

......., ngày ....tháng....năm......

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ rệt chúng ta tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần giành riêng cho cấp cho với thẩm quyền tiến công giá)

1. Nhân xét ưu, khuyết điểm:.......................................................................

2. Kết ngược Đánh Giá, xếp loại hóa học lượng:.....................................................

(Hoàn trở nên đảm bảo chất lượng nhiệm vụ; triển khai xong đảm bảo chất lượng nhiệm vụ; triển khai xong nhiệm vụ; ko triển khai xong nhiệm vụ).

3. Nhận ấn định khunh hướng, triển vọng trở nên tân tiến của cán bộ:……………….

...., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ rệt chúng ta tên)

4. 6 nội dung chủ yếu dùng làm Đánh Giá công chức thời điểm cuối năm 2022

Theo quy ấn định tại Điều 56 Luật Cán cỗ, công chức hiện nay đang sẵn có hiệu lực hiện hành, công chức được Đánh Giá theo đuổi những tiêu chuẩn sau:

- Chấp hành đàng lối, căn nhà trương, quyết sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước;

- Phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, tác phong và lề thói thực hiện việc;

- Năng lực, chuyên môn trình độ, nghiệp vụ;

- Kết ngược triển khai trọng trách theo đuổi quy ấn định của pháp lý, theo đuổi plan đưa ra hoặc theo đuổi việc làm rõ ràng được kí thác và Đánh Giá sản phẩm triển khai trọng trách gắn kèm với địa điểm việc thực hiện, thể hiện nay trải qua việc làm, thành phầm rõ ràng.

- Tinh thần trách móc nhiệm và kết hợp nhập triển khai nhiệm vụ;

- Thái chừng đáp ứng quần chúng, công ty với địa điểm xúc tiếp thẳng hoặc thẳng xử lý việc làm của những người dân và công ty.

Riêng với công chức chỉ dẫn, quản lí lý, ngoài các nội dung nêu bên trên còn được Đánh Giá theo:

- Kết ngược hoạt động và sinh hoạt của ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được kí thác chỉ dẫn, quản lí lý;

- Năng lực quản lý và vận hành, lãnh đạo;

- Năng lực tụ hội, hòa hợp công chức.

Có 4 tiêu chuẩn được dùng nhập phiếu Đánh Giá công chức

5. Tiêu chí xếp loại Đánh Giá công chức mới nhất nhất

Không chỉ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật nội dung Đánh Giá công chức nhưng mà những tiêu chuẩn xếp loại công chức cũng có thể có sự thay cho thay đổi.

Theo cơ, bên trên quy ấn định hiện nay hành, công chức được xếp loại theo đuổi những mức:

- Hoàn trở nên đảm bảo chất lượng nhiệm vụ;

- Hoàn trở nên đảm bảo chất lượng nhiệm vụ;

- Hoàn trở nên nhiệm vụ;

- Không triển khai xong trọng trách.

Đồng thời, sản phẩm Đánh Giá xếp loại unique công chức không chỉ là được lưu nhập làm hồ sơ công chức, thông tin cho tới công chức được Đánh Giá mà còn phải được công khai minh bạch nhập ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng điểm công chức công tác làm việc.

Lưu ý, công chức ko triển khai xong trọng trách sẽ ảnh hưởng xử lý như sau:

- Cho thôi việc: 2 năm liên tục ko triển khai xong nhiệm vụ;

- Ba trí công tác làm việc không giống hoặc ko chỉ định lại: Công chức lưu giữ dùng cho chỉ dẫn, quản lý và vận hành với 02 năm liên tục nhập thời hạn chỉ định ko triển khai xong nhiệm vụ;

- Ba trí nhập địa điểm việc thực hiện với đòi hỏi thấp hơn: Không lưu giữ dùng cho chỉ dẫn, quản lý và vận hành nhưng mà nhập 03 năm với 02 năm liên tục ko triển khai xong trọng trách.

6. Thời điểm Đánh Giá thường niên công chức 

Điều đôi mươi Nghị ấn định 90 quy ấn định, công chức được Đánh Giá theo đuổi từng năm công tác làm việc. Và việc Đánh Giá công chức được tổ chức bên trên những thời khắc sau đây:

- Hằng năm: Trước ngày 15/12 hằng năm, trước lúc Đánh Giá, xếp loại unique Đảng viên và tổng kết công tác làm việc bình xét ganh đua đua, biểu dương thưởng thường niên của ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng.

- Trước Khi chỉ định, quy hướng, điều động, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng.

- Khi kết giục thời hạn luân đem, biệt phái.

- Trước Khi nâng ngạch, nâng bổng trước thời hạn, chỉ định lại, điều động.

- Theo quý, mon hoặc tuần phù phù hợp với đặc trưng công việc: Căn cứ nhập đòi hỏi quản lý và vận hành.

Xem thêm: Cô gái siêu dị ứng, chỉ cần cười nhiều hay nổi cáu là làn da như bị tạt axit

Lưu ý: Tại thời khắc Đánh Giá, xếp loại unique, nếu như vắng ngắt mặt mày với nguyên nhân quang minh chính đại hoặc ngủ đau đớn, ngủ cơ chế bầu sản, công chức tiếp tục thực hiện report tự động Đánh Giá, nhận nấc xếp loại gửi ban ngành, tổ chức triển khai đang được công tác làm việc nhằm triển khai Đánh Giá, xếp loại theo đuổi quy ấn định.

Trên đấy là mẫu Phiếu Đánh Giá công chức chuẩn theo đuổi quy ấn định của nhà nước và cơ hội ghi cụ thể. Công chức hoàn toàn có thể phụ thuộc vào ví dụ và địa thế căn cứ nhập tình hình thực tiễn của tớ nhằm điền tuy nhiên cần đáp ứng chân thực, khách hàng quan lại.

Nếu còn vướng mắc, fan hâm mộ sung sướng lòng contact 1900.6192 sẽ được tương hỗ, trả lời.