fe3o4 + h2so4 đặc nóng dư

Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại nhập nội dung những bài bác học: Cân vì như thế phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của sắt…. cũng như các dạng bài bác tập dượt.

Bạn đang xem: fe3o4 + h2so4 đặc nóng dư

Hy vọng tư liệu này rất có thể hùn chúng ta ghi chép và thăng bằng phương trình một cơ hội nhanh chóng và đúng đắn rộng lớn.

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 thuộc tính với H2SO4 loãng

2. Cân vì như thế phản xạ Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

+8/3Fe3O4 + H2S+6O4 → +3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

Bạn đang được xem: Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

1 x

1 x

6Fe+8/3→ 6Fe+3 + 2e (quá trình oxi hóa)

S+6 + 2e → S+4 (Quá trình khử)

Phương trình hóa học: 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

4. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp H2SO4

Không có

5. Cách tổ chức phản xạ mang lại Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp H2SO4

Cho Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4

6. Hiện tượng Hóa học

Khi mang lại Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh đi ra muối hạt Fe (III) sunfat và sở hữu khí hương thơm hắc diêm sinh đioxit bay đi ra.

7. Tính hóa học của Fe kể từ oxit Fe3O4

Định nghĩa: Là lếu ăn ý của nhì oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều nhập quặng manhetit, sở hữu kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

  • Tính hóa học vật lí

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và sở hữu kể từ tính.

  • Tính hóa học hóa học

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng đưa đến lếu ăn ý muối hạt Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Khi thuộc tính với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Khi thuộc tính với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ chừng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 overset{t^{o} }{rightarrow}3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO overset{t^{o} }{rightarrow}3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al overset{t^{o} }{rightarrow}4Al2O3 + 9Fe

8. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Sắt thuộc tính với H2O ở nhiệt độ chừng cao hơn nữa 570oC thì đưa đến H2 và thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Câu 2. Dung dịch này sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở nên ăn ý hóa học Fe(II)?

A. H2SO4

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3 dư

D. hỗn hợp HCl đặc

Câu 3. Cho 2,24 gam Fe thuộc tính với oxi, nhận được 3,04 gam lếu ăn ý X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan không còn X cần thiết thể tích hỗn hợp HCl 1M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại này sau đây thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Cu

Câu 5. Cho phương trình phản xạ chất hóa học sau:

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Tổng thông số thăng bằng tối giản của phương trình bên trên là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Câu 6. Khi nhóm cháy trọn vẹn Fe nhập bầu không khí thành phầm nhận được hóa học rắn là?

A. Fe3O4.

B. Fe2O3.

C. FeO.

D. tạo ra lếu ăn ý FeO, Fe2O3, Fe3O4.

Câu 7. Nguyên liệu chủ yếu nhằm phát triển thép là:

A. Sắt phế truất liệu

B. Khí oxi

Xem thêm: 'Mượn' cá sấu để chụp ảnh sinh nhật, cô gái phải hầu tòa

C. Gang

D. SiO2, CaCO3

Câu 8. Để phân biệt những hỗn hợp loãng: HCl, HNO3, H2SO4 rất có thể uống thuốc demo này sau đây?

A. Dung dịch Ba(OH)2 và bột Cu kim loại

B. Kim loại Fe và đồng

C. Dung dịch Ca(OH)2

D. Kim loại nhôm và sắt

Câu 9. Nung lếu ăn ý bao gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho tới Khi kết cổ động phản xạ nhận được hóa học rắn A. Cho A thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, nhận được khí B. Tỉ khối của B đối với bầu không khí là:

A. 0,8045

B. 0,7560

C. 0,7320

D. 0,9800

Câu 10. Hòa tan trăng tròn gam lếu ăn ý bột Fe và Fe2O3 vì như thế một lượng hỗn hợp HCl vừa vặn đầy đủ, nhận được 2,24 lít hidro (đktc) và hỗn hợp X. Cho dd X thuộc tính với hỗn hợp NaOH lấy dư. Lấy kết tủa nhận được đem nung rét nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi nhận được hóa học rắn Y. Khối lượng hóa học rắn Y là:

A. 16 gam.

B. 24 gam.

C. 12 gam.

D. 30 gam.

Câu 11. Hòa tan không còn m gam Fe vì như thế 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp chứa chấp 26,44 gam hóa học tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Câu 12. Có những nguyên vẹn liệu:

(1). Quặng Fe.

(2). Quặng Cromit.

(3). Quặng Boxit.

(4). Than ly.

(5). Than đá.

(6). CaCO3.

(7). SiO2.

Những nguyên vật liệu dùng để làm luyện gang là:

A. (1), (3), (4), (5).

B. (1), (4), (7).

C. (1), (3), (5), (7).

D. (1), (4), (6), (7).

Câu 13. Cho 8,4 gam bột Fe nhập 100 ml hỗn hợp bao gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 12,24

Câu 14. Hòa tan trọn vẹn a gam một oxit Fe vì như thế hỗn hợp H2SO4 đậm quánh vừa vặn đầy đủ , sở hữu chứa chấp 0,075 mol H2SO4, nhận được b gam một muối hạt và sở hữu 168 ml khí SO2 (đktc có một không hai bay ra). Giá trị của b là

A. 8.

B. 9.

C. 16.

D. 12.

Câu 15. Cho m gam bột Fe nhập hỗn hợp HNO3 lấy dư, tớ được lếu ăn ý bao gồm nhì khí NO2 và NO sở hữu VX = 17,92 lít (đktc) và tỉ khối so với O2 vì như thế 2,625. Thành phần tỷ lệ bám theo thể tích của NO, NO2 và lượng m của Fe đang được sử dụng là

A. 25% và 75%; 2,24 gam.

B. 25% và 75%; 22,4 gam.

C. 35% và 65%; 22,4 gam.

D. 45% và 55%; 2,24 gam.

Câu 16. Hoà tan trọn vẹn một lượng lếu ăn ý X bao gồm Fe3O4 và FeS2 nhập 63 gam HNO3, thu được một,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch nhận được mang lại thuộc tính vừa vặn đầy đủ với 200 ml hỗn hợp KOH 2M, thanh lọc kết tủa đem nung cho tới lượng ko thay đổi nhận được 9,76 gam hóa học rắn X. Nồng chừng % của hỗn hợp HNO3 có mức giá trị là

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 44,2%.

…………………….

THPT Sóc Trăng đang được gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phản xạ lão hóa khử, đối phản xạ Khi mang lại Fe kể từ oxit thuộc tính với hỗn hợp axit H2SO4 quánh thành phầm nhận được là muối hạt Fe (III) sunfat và sinh đi ra hương thơm hắc. Đây là một trong phương trình kha khá khó khăn, vì thế nhập quy trình thăng bằng chúng ta rất là cẩn trọng.

Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức chất lượng tốt.

Trên trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đang được trình làng cho tới chúng ta học viên Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Các chúng ta cũng có thể những em nằm trong xem thêm thêm thắt một số trong những tư liệu tương quan hữu ích nhập quy trình tiếp thu kiến thức như: Giải bài bác tập dượt Hóa 12, Giải bài bác tập dượt Toán lớp 12, Giải bài bác tập dượt Vật Lí 12 ,….

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm: Dân mạng rơi nước mắt thương anh shipper đi làm mang theo vợ trầm cảm và con nhỏ

Đánh giá