fe3o4 h2so4 đặc

Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay nhập nội dung những bài xích học: Cân bởi vì phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của sắt…. cũng giống như các dạng bài xích luyện.

Bạn đang xem: fe3o4 h2so4 đặc

Hy vọng tư liệu này hoàn toàn có thể hùn chúng ta ghi chép và cân đối phương trình một cơ hội thời gian nhanh và đúng đắn rộng lớn.

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 thuộc tính với H2SO4 loãng

2. Cân bởi vì phản xạ Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

+8/3Fe3O4 + H2S+6O4 → +3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

Bạn đang được xem: Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

1 x

1 x

6Fe+8/3→ 6Fe+3 + 2e (quá trình oxi hóa)

S+6 + 2e → S+4 (Quá trình khử)

Phương trình hóa học: 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

4. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp H2SO4

Không có

5. Cách tổ chức phản xạ mang đến Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp H2SO4

Cho Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4

6. Hiện tượng Hóa học

Khi mang đến Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh rời khỏi muối hạt Fe (III) sunfat và đem khí hương thơm hắc diêm sinh đioxit bay rời khỏi.

7. Tính hóa học của Fe kể từ oxit Fe3O4

Định nghĩa: Là láo lếu hợp ý của nhị oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều nhập quặng manhetit, đem kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

  • Tính hóa học vật lí

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và đem kể từ tính.

  • Tính hóa học hóa học

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng tạo nên láo lếu hợp ý muối hạt Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Khi thuộc tính với những hóa học đem tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Khi thuộc tính với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ chừng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 overset{t^{o} }{rightarrow}3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO overset{t^{o} }{rightarrow}3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al overset{t^{o} }{rightarrow}4Al2O3 + 9Fe

8. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Sắt thuộc tính với H2O ở nhiệt độ chừng cao hơn nữa 570oC thì tạo nên H2 và thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Câu 2. Dung dịch này tiếp sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở thành hợp ý hóa học Fe(II)?

A. H2SO4

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3 dư

D. hỗn hợp HCl đặc

Câu 3. Cho 2,24 gam Fe thuộc tính với oxi, chiếm được 3,04 gam láo lếu hợp ý X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan không còn X cần thiết thể tích hỗn hợp HCl 1M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại này tiếp sau đây thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Cu

Câu 5. Cho phương trình phản xạ chất hóa học sau:

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Tổng thông số cân đối tối giản của phương trình bên trên là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Câu 6. Khi nhen nhóm cháy trọn vẹn Fe nhập bầu không khí thành phầm chiếm được hóa học rắn là?

A. Fe3O4.

B. Fe2O3.

C. FeO.

D. tạo ra láo lếu hợp ý FeO, Fe2O3, Fe3O4.

Câu 7. Nguyên liệu chủ yếu nhằm phát hành thép là:

A. Sắt truất phế liệu

B. Khí oxi

Xem thêm: Tên lừa đảo qua điện thoại bị bà cụ 'dốt công nghệ' làm cho phát điên

C. Gang

D. SiO2, CaCO3

Câu 8. Để phân biệt những hỗn hợp loãng: HCl, HNO3, H2SO4 hoàn toàn có thể uống thuốc test này sau đây?

A. Dung dịch Ba(OH)2 và bột Cu kim loại

B. Kim loại Fe và đồng

C. Dung dịch Ca(OH)2

D. Kim loại nhôm và sắt

Câu 9. Nung láo lếu hợp ý bao gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho tới Khi kết đốc phản xạ chiếm được hóa học rắn A. Cho A thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, chiếm được khí B. Tỉ khối của B đối với bầu không khí là:

A. 0,8045

B. 0,7560

C. 0,7320

D. 0,9800

Câu 10. Hòa tan đôi mươi gam láo lếu hợp ý bột Fe và Fe2O3 bởi vì một lượng hỗn hợp HCl vừa vặn đầy đủ, chiếm được 2,24 lít hidro (đktc) và hỗn hợp X. Cho dd X thuộc tính với hỗn hợp NaOH lấy dư. Lấy kết tủa chiếm được đem nung giá nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi chiếm được hóa học rắn Y. Khối lượng hóa học rắn Y là:

A. 16 gam.

B. 24 gam.

C. 12 gam.

D. 30 gam.

Câu 11. Hòa tan không còn m gam Fe bởi vì 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 26,44 gam hóa học tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Câu 12. Có những vẹn toàn liệu:

(1). Quặng Fe.

(2). Quặng Cromit.

(3). Quặng Boxit.

(4). Than ly.

(5). Than đá.

(6). CaCO3.

(7). SiO2.

Những vật liệu dùng để làm luyện gang là:

A. (1), (3), (4), (5).

B. (1), (4), (7).

C. (1), (3), (5), (7).

D. (1), (4), (6), (7).

Câu 13. Cho 8,4 gam bột Fe nhập 100 ml hỗn hợp bao gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 12,24

Câu 14. Hòa tan trọn vẹn a gam một oxit Fe bởi vì hỗn hợp H2SO4 đậm quánh vừa vặn đầy đủ , đem chứa chấp 0,075 mol H2SO4, chiếm được b gam một muối hạt và đem 168 ml khí SO2 (đktc độc nhất bay ra). Giá trị của b là

A. 8.

B. 9.

C. 16.

D. 12.

Câu 15. Cho m gam bột Fe nhập hỗn hợp HNO3 lấy dư, tao được láo lếu hợp ý bao gồm nhị khí NO2 và NO đem VX = 17,92 lít (đktc) và tỉ khối so với O2 bởi vì 2,625. Thành phần xác suất theo đòi thể tích của NO, NO2 và lượng m của Fe vẫn người sử dụng là

A. 25% và 75%; 2,24 gam.

B. 25% và 75%; 22,4 gam.

C. 35% và 65%; 22,4 gam.

D. 45% và 55%; 2,24 gam.

Câu 16. Hoà tan trọn vẹn một lượng láo lếu hợp ý X bao gồm Fe3O4 và FeS2 nhập 63 gam HNO3, thu được một,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch chiếm được mang đến thuộc tính vừa vặn đầy đủ với 200 ml hỗn hợp KOH 2M, thanh lọc kết tủa đem nung cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 9,76 gam hóa học rắn X. Nồng chừng % của hỗn hợp HNO3 có mức giá trị là

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 44,2%.

…………………….

THPT Sóc Trăng vẫn gửi cho tới chúng ta phương trình chất hóa học Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phản xạ lão hóa khử, đối phản xạ Khi mang đến Fe kể từ oxit thuộc tính với hỗn hợp axit H2SO4 quánh thành phầm chiếm được là muối hạt Fe (III) sunfat và sinh rời khỏi hương thơm hắc. Đây là 1 phương trình kha khá khó khăn, bởi vậy nhập quy trình cân đối chúng ta rất là cảnh giác.

Chúc chúng ta học hành chất lượng tốt.

Trên phía trên trung học phổ thông Sóc Trăng vẫn ra mắt cho tới chúng ta học viên Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Các chúng ta có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm tăng một trong những tư liệu tương quan hữu ích nhập quy trình học hành như: Giải bài xích luyện Hóa 12, Giải bài xích luyện Toán lớp 12, Giải bài xích luyện Vật Lí 12 ,….

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm: Những loại cây phong thủy nên trồng trong nhà

Đánh giá