ca(hco3)2 nhiệt độ

Phản ứng Ca(HCO3)2 rời khỏi CaCO3

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phản xạ sức nóng phân Ca(HCO3)2, đó cũng là phương trình nằm trong nội dung bài học kinh nghiệm nước cứng. Nước cứng trong thời điểm tạm thời vì thế những muối hạt Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 tạo ra. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: ca(hco3)2 nhiệt độ

1. Phương trình phản xạ phân diệt Ca(HCO3)2

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra

Nhiệt độ

Bạn đang được xem: Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

3. Phương pháp giải sức nóng phân muối hạt hiđrocacbonat và muối hạt cacbonat

a. Nhiệt phân muối hạt hiđrocacbonat (HCO3-)

Nhận xét: Tất cả những muối hạt hiđrocacbonat đều xoàng xĩnh bền sức nóng và bị phân huỷ Lúc đun rét.

Phản ứng:

2M(HCO3)n → M2(CO3)n + nCO2 + nH2O

Ví dụ: 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

b. Nhiệt phân muối hạt cacbonat (CO32-)

Nhận xét: Các muối hạt cacbonat ko tan (trừ muối hạt amoni) đều bị phân huỷ do nhiệt độ cao.

Phản ứng:

M2(CO3)n → M2On + CO2

VD: CaCO3 → CaO + CO2

Lưu ý:

Các phản xạ sức nóng phân muối hạt cacbonat và hiđrocacbonat đều ko nằm trong phản xạ oxi hoá – khử.

Phản ứng sức nóng phân muối hạt FeCO3 nhập không gian đem phản ứng:

FeCO3 → FeO + CO2

4FeO + O2 → 2Fe2O3

4. Bài tập luyện áp dụng tương quan

Câu 1. Nhiệt phân trọn vẹn 81 gam Ca(HCO3)2 chiếm được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 5,6.

B. 33,6.

C. 11,2.

D. 22,4.

Câu 2. Hỗn phù hợp rắn A bao gồm Ca(HCO3); CaCO3; NaHCO3; Na2CO3. Nung A cho tới lượng ko thay đổi được hóa học rắn B gồm:

A. CaCO3 và Na2O.

B. CaO và Na2O.

C. CaCO3 và Na2CO3.

D. CaO và Na2CO3.

Câu 3. Chất nào tại đây được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A. Na2CO3 và Na3PO4

B. Na2SO4 và Na3PO4.

C. HCl và Na2CO3.

Xem thêm: Thớt nhựa hay thớt gỗ tốt cho sức khỏe hơn?

D. HCl và Ca(OH)2.

Câu 4. Nhiệt phân trọn vẹn 16,2 gam Ca(HCO3)2, chiếm được V lít khí CO­2 ở đktc. Giá trị của V là

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 5,6

Câu 5. Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3- và 0,02 mol Cl-. Nước nhập cốc là:

A. Nước mềm

B. Nước cứng tạm thời

C. Nước cứng vĩnh cửu

D. Nước cứng toàn phần

Câu 6. Thổi V lít khí CO2 (đktc) nhập 100ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M chiếm được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa đun rét hỗn hợp lại thấy đem kết tủa nữa. Tìm V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 1,568 lít

D. 4,704 lít

Câu 7. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97.

B. 3,94.

C. 19,7.

D. 9,85.

Câu 8. Nung lếu phù hợp X bao gồm FeCO3 và BaCO3 nhập không gian cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được hóa học rắn Y và V lít CO2 (đktc). Hòa tan Y nhập H2O dư chiếm được hỗn hợp Z và 8 gam hóa học rắn ko tan. Hấp thụ không còn V lít khí CO2 nhập Z chiếm được 9,85 gam kết tủa. Khối lượng của FeCO3 và BaCO3 nhập lếu phù hợp ban đầu?

A. 11,6 gam, 29,77g

B. 23,2 gam, 29,77 gam

C. 23,2 gam, 32,45 gam

D. 11,6 gam, 24, 67 gam

……………………………………

Trên trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã mang cho tới chúng ta cỗ tư liệu đặc biệt hữu ích Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O. Để đem thành phẩm cao hơn nữa nhập học hành, trung học phổ thông Sóc Trăng van nài ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài bác tập luyện Hóa học tập 9, Tài liệu học hành lớp 9 tuy nhiên trung học phổ thông Sóc Trăng tổ hợp và đăng lên.

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm: Mẹo làm sạch mùi hôi bình giữ nhiệt

Đánh giá