c6h12o6 agno3 nh3


Bạn đang được coi nội dung bài viết C6H12O6 + 2Ag(NH3)2OH → 2Ag + H2O + 3NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4 của cdk.edu.vn

Bạn đang xem: c6h12o6 agno3 nh3

Hướng dẫn cụ thể ghi chép phương trình đang được cân nặng bằng

Chúng tao nằm trong xuống bên dưới nhằm coi và thực hành thực tế những thắc mắc trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều nên biết về phương trình C6H12O6+ 2Ag(NH3)2OH → 2Ag + H2O + 3NH3+ CH2OH(CHOH)4COONH4

C6H12O6+ 2Ag(NH3)2OH → 2Ag + H2O + 3NH3+ CH2OH(CHOH)4COONH4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C6H12O6 (glucose; Đường nhập máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) phản xạ với Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide) muốn tạo ra
Ag (bạc), H2O (nước), NH3 (amoniac), CH2OH(CHOH)4COONH4 (Amoni gluconat) dười ĐK phản xạ là Nhiệt độ: t0

Điều khiếu nại phản xạ C6H12O6 (glucose; Đường nhập máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ứng dụng Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide) là gì ?

Nhiệt độ: t0

Làm thế nào là nhằm C6H12O6 (glucose; Đường nhập máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ứng dụng Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide) xẩy ra phản ứng?

phức bạc amoniac đang được lão hóa glucoso trở thành amoni gluconat tan nhập hỗn hợp.

Nếu đang khiến bài xích luyện những chúng ta cũng có thể ghi chép giản dị là C6H12O6 (glucose; Đường nhập máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ứng dụng Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide) và đưa đến hóa học Ag (bạc), H2O (nước), NH3 (amoniac), CH2OH(CHOH)4COONH4 (Amoni gluconat)

Hiện tượng phân biệt nếu như phản xạ xẩy ra C6H12O6+ 2Ag(NH3)2OH → 2Ag + H2O + 3NH3+ CH2OH(CHOH)4COONH4 là gì ?

xuất hiện tại Ag bám trở thành ống thử, kết tủa White đôi khi sở hữu khí hương thơm khai bay đi ra.

Những vấn đề cần cần được chú ý tăng về phương trình phản xạ C6H12O6+ 2Ag(NH3)2OH → 2Ag + H2O + 3NH3+ CH2OH(CHOH)4COONH4

Hiện bên trên Cửa Hàng chúng tôi không tồn tại tăng ngẫu nhiên Những vấn đề cần tăng về phương trình này. Quý Khách rất có thể kéo xuống bên dưới chúng ta click nhập nút báo lỗi / góp phần để lấy tăng thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C6H12O6 Ra Ag

Trong thực tiễn, tiếp tục rất có thể nhiều hơn thế 1 cách thức pha trộn từ
C6H12O6 (glucose; Đường nhập máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ra
Ag (bạc)

Xem cụ thể phương trình pha trộn kể từ C6H12O6 (glucose; Đường nhập máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) đi ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H12O6 Ra H2O

Trong thực tiễn, tiếp tục rất có thể nhiều hơn thế 1 cách thức pha trộn từ
C6H12O6 (glucose; Đường nhập máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ra
H2O (nước)

Xem cụ thể phương trình pha trộn kể từ C6H12O6 (glucose; Đường nhập máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) đi ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H12O6 Ra NH3

Trong thực tiễn, tiếp tục rất có thể nhiều hơn thế 1 cách thức pha trộn từ
C6H12O6 (glucose; Đường nhập máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ra
NH3 (amoniac)

Xem cụ thể phương trình pha trộn kể từ C6H12O6 (glucose; Đường nhập máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) đi ra NH3 (amoniac)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H12O6 Ra CH2OH(CHOH)4COONH4

Trong thực tiễn, tiếp tục rất có thể nhiều hơn thế 1 cách thức pha trộn từ
C6H12O6 (glucose; Đường nhập máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ra
CH2OH(CHOH)4COONH4 (Amoni gluconat)

Xem cụ thể phương trình pha trộn kể từ C6H12O6 (glucose; Đường nhập máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) đi ra CH2OH(CHOH)4COONH4 (Amoni gluconat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag(NH3)2OH Ra Ag

Trong thực tiễn, tiếp tục rất có thể nhiều hơn thế 1 cách thức pha trộn từ
Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide) ra
Ag (bạc)

Xem cụ thể phương trình pha trộn kể từ Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide) đi ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag(NH3)2OH Ra H2O

Trong thực tiễn, tiếp tục rất có thể nhiều hơn thế 1 cách thức pha trộn từ
Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide) ra
H2O (nước)

Xem cụ thể phương trình pha trộn kể từ Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide) đi ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag(NH3)2OH Ra NH3

Trong thực tiễn, tiếp tục rất có thể nhiều hơn thế 1 cách thức pha trộn từ
Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide) ra
NH3 (amoniac)

Xem cụ thể phương trình pha trộn kể từ Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide) đi ra NH3 (amoniac)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag(NH3)2OH Ra CH2OH(CHOH)4COONH4

Trong thực tiễn, tiếp tục rất có thể nhiều hơn thế 1 cách thức pha trộn từ
Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide) ra
CH2OH(CHOH)4COONH4 (Amoni gluconat)

Xem cụ thể phương trình pha trộn kể từ Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide) đi ra CH2OH(CHOH)4COONH4 (Amoni gluconat)

Trình bày rõ ràng về những phân loại của phương trình C6H12O6+ 2Ag(NH3)2OH → 2Ag + H2O + 3NH3+ CH2OH(CHOH)4COONH4

Bài luyện thực hành thực tế sở hữu dùng phương trình C6H12O6+ 2Ag(NH3)2OH → 2Ag + H2O + 3NH3+ CH2OH(CHOH)4COONH4

Click nhằm Xem cụ thể thắc mắc sở hữu tương quan cho tới phương trình C6H12O6+ 2Ag(NH3)2OH → 2Ag + H2O + 3NH3+ CH2OH(CHOH)4COONH4

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho những phản xạ sau:
a. FeO + H2SO4đ,n ->
b. FeS + H2SO4đ,n ->
c. Al2O3 + HNO3 ->
d. Cu + Fe2(SO4)3 ->
e. RCHO + H2 –Ni,t0–>
f. glucose + AgNO3 + NH3 + H2O ->
g. etilen + Br2 ->
h. glixerol + Cu(OH)2 ->

A. a, b, d, e, f, g.
B. a, b, d, e, f, h.
C. a, b, c, d, e, g.
D. a, b, c, d, e, h.

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng hóa học

Cho những phản xạ sau:
(1). Fe(OH)2+HNO3 loãng →
(2). CrCl3+NaOH+Br2 →
(3). FeCl2+AgNO3(dư) →
(4). CH3CHO+H2 →
(5). Glucozơ+ AgNO3+NH3+H2O →
(6). C2H2+Br2 →
(7). Grixerol + Cu(OH)2 →
(8). Al2O3+HNO3(đặc, nóng) →
Số phản xạ xẩy ra nằm trong loại phản xạ lão hóa khử là:

A. 6
B. 5
C. 7
D. 4

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng hóa học

Tiến hành những thử nghiệm sau:
(1). Sục khí etilen nhập hỗn hợp KMnO4 loãng.
(2). Cho khá ancol etylic trải qua bột CuO nung rét mướt.
(3). Sục khí etilen nhập hỗn hợp Br2 nhập CCl4.
(4). Cho hỗn hợp glucozơ nhập hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 dư, đun rét mướt.
(5). Cho Fe3O4 nhập hỗn hợp H2SO4 quánh, rét mướt.
(6). Cho hỗn hợp HCl nhập hỗn hợp Fe(NO3)2.
(7). Cho FeS nhập hỗn hợp HCl.
(8). Cho Si nhập hỗn hợp NaOH quánh, rét mướt.
(9). Cho Cr nhập hỗn hợp KOH
(10). Nung NaCl ở nhiệt độ phỏng cao.
Trong những thử nghiệm bên trên, số thử nghiệm sở hữu xẩy ra phản xạ lão hóa – khử là:

A. 8
B. 10
C. 7
D. 9

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Carbohidrat

Điều xác định nào là sau đấy là sai ?

A. Trong mật ong đựng nhiều fructozơ và glucozơ
B. Saccarozơ mang lại được phản xạ thủy phân nhập môi trường thiên nhiên axit.
C. Dùng hỗn hợp AgNO3/NH3, đun rét mướt nhằm phân biệt glucozơ và saccarozơ.
D. Saccarozơ được tạo ra vị một gốc α-glucozơ và α-fructozơ.

Xem đáp án câu 4

Câu 5. Cacbohidrat: Glucozo

Đun rét mướt 100 gam hỗn hợp glucozơ 18% với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, cho tới Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 16,2 gam.
B. 32,4 gam.
C. 21,6 gam.
D. 10,8 gam.

Xem đáp án câu 5

Câu 6. Phản ứng của Glucose

Đun rét mướt 18 gam glucozơ với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thì nhận được m gam Ag. Giá trị của m là :

A. 7,20.
B. 2,16.
C. 10,8.
D. 21,6.

Xem đáp án câu 6

Câu 7. Phản ứng hóa học

Các hóa học nhập mặt hàng nào là tại đây Lúc ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư đều đưa đến thành phầm là kết tủa:

A. fructozơ, anđehit axetic, amilopectin, xenlulozơ.
B. Đivinyl, glucozơ, metyl fomat, amilozơ.
C. glucozơ, metyl fomat, saccarozơ, anđehit axetic.
D. vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, axetanđehit.

Xem đáp án câu 7

Câu 8. Nồng phỏng hỗn hợp glucose

Cho 500 ml hỗn hợp glucozơ phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, nhận được 21,6 gam Ag. Nồng phỏng của hỗn hợp glucozơ đang được người sử dụng là

A. 0,02M
B. 0,20M
C. 0,1M
D. 0,01M

Xem đáp án câu 8

Câu 9. Phát biểu

Cho những tuyên bố sau:
(1) Sự kết tủa của protein vị nhiệt độ được gọi là việc sầm uất tụ.
(2) Sợi bông và tơ tằm rất có thể phân biệt bằng phương pháp thắp bọn chúng.
(3) Dùng hỗn hợp HCl rất có thể tách riêng biệt benzen thoát ra khỏi láo ăn ý bao gồm benzen và anilin.
(4) Glucozơ sở hữu vị ngọt rộng lớn fructozơ.
(5) Để phân biệt glucozơ và fructozơ rất có thể người sử dụng hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 đun rét mướt.
(6) Gạo nếp mềm rộng lớn gạo tẻ vì thế nhập gạo nếp đựng nhiều amilopectin rộng lớn.
Số phán xét trúng là:

A. 4
B. 3
C. 5
D. 6

Xem đáp án câu 9

Câu 10. Phản ứng hóa học

Cặp hóa học nào là tại đây ko phản xạ được với nhau?

A. Anilin + nước Br2
B. Glucozơ + hỗn hợp AgNO3/NH3, đun rét mướt.
C. Metyl acrylat + H2 (xt Ni, t0)
D. Amilozơ + Cu(OH)2.

Xem đáp án câu 10

Câu 11. Saccaroso

Thủy phân 51,3 gam saccarozơ nhập 100 ml hỗn hợp HCl 1M với hiệu suất 60%. Trung hòa lượng axit vị NaOH một vừa hai phải đầy đủ rồi mang lại AgNO3/NH3 (vừa đủ) nhập, sau khoản thời gian những phản xạ trọn vẹn thấy xuất hiện tại m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 38,88
B. 53,23
C. 32,40
D. 25,92

Xem đáp án câu 11

Câu 12. Carbohidrat

Cho những tuyên bố sau:
(1) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều phải có tài năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc.
(2) Saccarozơ, mantozơ, tinh ma bột và xemlulozơ đều bị thủy phân Lúc sở hữu axit H2SO4 (loãng) thực hiện xúc tác.
(3) Tinh bột và xenlulozơ đều được tạo ra trở thành nhập cây cối nhờ quy trình quang đãng ăn ý.
(4) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều phải có tài năng hòa tan Cu(OH)2 trở thành hỗn hợp màu xanh lá cây.
Phát biểu trúng là

A. (1) và (4).
B. (1), (2) và (4)
C. (1), (2) và (3)
D. (1), (2), (3) và (4)

Xem đáp án câu 12

Câu 13. Carbohidrat

Ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ và fructozơ sở hữu đặc điểm cộng đồng nào là tại đây ?

A. Đun rét mướt với Cu(OH)2 sở hữu kết tủa đỏ rực gạch men.
B. Hòa tan Cu(OH)2 mang lại hỗn hợp màu xanh lá cây lam.
C. Đều ứng dụng với dung AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa Ag.
D. Đều nhập cuộc phản xạ thủy phân.

Xem đáp án câu 13

Câu 14. Carbohidrat

Thuỷ phân láo ăn ý bao gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời hạn nhận được hỗn hợp X (hiệu suất phản xạ thủy phân từng hóa học đều là 75%). Khi mang lại toàn cỗ X ứng dụng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 thì lượng Ag nhận được là.:

A. 0,095 mol
B. 0,090 mol
C. 0,012 mol
D. 0,021 mol

Xem đáp án câu 14

Câu 15. Khối lượng bạc

Đun rét mướt 100 gam hỗn hợp Glucozơ 18% với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 cho tới Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 16,2
B. 21,6
C. 10,8
D. 80,1

Xem đáp án câu 15

Câu 16. Carbohidrat

Cho những tuyên bố sau về cacbohiđrat:
(a) Glucozơ và saccarozơ đều là hóa học rắn sở hữu vị ngọt, dễ dàng tan nội địa.
(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.
(c) Trong hỗn hợp, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo ra phức màu xanh lá cây lam.
(d) Khi thuỷ phân trọn vẹn láo ăn ý bao gồm tinh ma bột và saccarozơ nhập môi trường thiên nhiên axit, chỉ nhận được một loại monosaccarit độc nhất.
(e) Khi đun rét mướt glucozơ (hoặc fructozơ) với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 nhận được Ag.
(g) Glucozơ và fructozơ đều ứng dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.
Số tuyên bố thực sự :

A. 5
B. 3
C. 6
D. 4

Xem đáp án câu 16

Câu 17. Sơ đồ dùng phản ứng

Cho sơ đồ dùng phản xạ sau:

(a) X + H2O —-xt—-> Y
(b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O —-> amoni gluconat + Ag + NH4NO3
(c) Y —-xt—-> E + Z
(d) Z + H2O —-as, hóa học diệp lục—-> X + G
X, Y, Z thứu tự là:

A. Xenlulose, saccarose, cacbon đioxid
B. Tinh bột, glucose, etanol
C. Xenlulose, fructose, cacbon đioxid
D. Tinh bột, glucose, cacbon dioxid

Xem đáp án câu 17

Câu 18. Chất đưa đến bạc

Trong số những chất: Metanol; axít fomic; glucozơ; saccarozơ; metylfomat;
axetilen; tinh ma bột. Số hóa học phản xạ được với hỗn hợp AgNO3/NH3 sinh đi ra Ag
kim loại là

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Xem đáp án câu 18

Xem thêm: dàn áo wave alpha

Câu 19. Phản ứng tráng bạc của Xeton

Chất nào là tại đây không tồn tại phản xạ tráng bạc?

A. CH2=CHCHO.
B. CH3COCH3.
C. CH3CHO.
D. C6H12O6 (fructozơ).

Xem đáp án câu 19

Câu đôi mươi. Dạng toán tương quan cho tới phản xạ tráng bạc của glucozơ

Cho 9,0 gam glucozơ phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 (đun nóng), nhận được m gam Ag. Giá trị của m là :

A. 16,2
B. 21,6
C. 5,40
D. 10,8

Xem đáp án câu 20

Câu 21. Câu căn vặn lý thuyết về đặc điểm chất hóa học của cacbohiđrat

Ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ và fructozơ sở hữu đặc điểm cộng đồng nào là tại đây ?

A. Đun rét mướt với Cu(OH)2 sở hữu kết tủa đỏ rực gạch men.
B. Hòa tan Cu(OH)2 mang lại hỗn hợp màu xanh lá cây lam.
C. Đều ứng dụng với dung AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa Ag.
D. Đều nhập cuộc phản xạ thủy phân.

Xem đáp án câu 21

Câu 22. Câu căn vặn lý thuyết về đặc điểm chất hóa học của cacbohiđrat

Phát biểu nào là sau đấy là đúng?

A. Glucozơ bị khử vị hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 .
B. Saccarozơ làm mất đi thuốc nước brom
C. Amilopectin sở hữu cấu hình mạch phân nhánh.
D. Xenlulozơ sở hữu cấu hình mạch phân nhánh.

Xem đáp án câu 22

Câu 23. Bài toán tương quan cho tới phản xạ thủy phân cacbohiđrat

Thủy phân 34,2 gam mantozo nhập môi trường thiên nhiên axit (hiệu suất 80%) tiếp sau đó hòa hợp axit dư thì nhận được hỗn hợp X. Lấy X rước ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 /NH3 nhận được từng nào gam bạc:

A. 21,16 gam
B. 17,28 gam
C. 38,88 gam
D. 34,56 gam

Xem đáp án câu 23

Câu 24. Câu căn vặn lý thuyết về đặc điểm chất hóa học của cacbohiđrat

Cho những chất: glucozo; saccarozo; tinh ma bột; metyl fomat; xenlulozo; fructozo. Số hóa học nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập môi trường thiên nhiên axit tạo ra thành phầm ứng dụng với Cu(OH)2 và tráng bạc là:

A. 2
B. 4
C. 3
D. 5

Xem đáp án câu 24

Câu 25. Câu căn vặn lý thuyết về đặc điểm chất hóa học của cacbohiđrat

Glucozo ko nhập cuộc và phản ứng:

A. thủy phân
B. với Cu(OH)2 tạo ra hỗn hợp xanh rờn lam
C. lên men ancol
D. tráng bạc

Xem đáp án câu 25

Câu 26. Câu căn vặn lý thuyết về đặc điểm chất hóa học của glucozơ

Thực hiện tại những thử nghiệm sau: (a) Cho glucozơ ứng dụng với Cu(OH)2 ở ĐK thông thường. (b) Cho glucozơ ứng dụng với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 dư, đun rét mướt. (c) Cho glucozơ ứng dụng với H, Ni, đun rét mướt. (d) Đun rét mướt hỗn hợp saccarozơ sở hữu axit vô sinh thực hiện xúc tác. Số thử nghiệm xẩy ra phản xạ lão hóa – khử là:

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

Xem đáp án câu 26

Câu 27. Câu căn vặn lý thuyết về đặc điểm chất hóa học của fructozơ

Fructozơ ko phản xạ được với:

A. hỗn hợp Br2.
B. H2/M, to tướng.
C. hỗn hợp AgNO3/NH3.
D. Cu(OH)2.

Xem đáp án câu 27

Câu 28. Dạng bài xích kiểm đếm số tuyên bố trúng về cacbohiđrat

Cho những tuyên bố sau: (a) cũng có thể người sử dụng nước brom nhằm phân biệt glucozơ và fructozơ. (b) Trong môi trường thiên nhiên bazơ, glucozơ và fructozơ rất có thể gửi hoá cho nhau. (c) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu trúc của nhau (d) Khi đun rét mướt glucozơ bị khử vị hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 tạo đi ra Ag. (e) Trong hỗn hợp, glucozơ và fructozơ đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng cao mang lại hỗn hợp màu xanh lá cây lam. (f) Trong hỗn hợp, fructozơ tồn bên trên đa phần dạng vòng 5 cạnh a – fructozơ và 3-fructozơ. Số tuyên bố trúng là:

A. 4
B. 5
C. 3
D. 2

Xem đáp án câu 28

Câu 29. Câu căn vặn về phản xạ tráng bạc của cacbohiđrat

Cho mặt hàng những hóa học sau: Saccarozo, glucozo, xenlulozo, fructozo. Số hóa học nhập cuộc phản xạ tráng gương là:

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

Xem đáp án câu 29

Câu 30. Bài toán thủy phân saccarozơ

Thủy phân trọn vẹn 150 gam hỗn hợp saccarozo 10,26% nhập môi trường thiên nhiên axit một vừa hai phải đầy đủ tao nhận được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 nhập hỗn hợp X và đun nhẹ nhàng thì lượng Ag nhận được là (H=1, C=12, O=16, Ag=108)

A. 36,94 g
B. 19,44 g
C. 15,50 g
D. 9,72 g

Xem đáp án câu 30

Câu 31. Bài luyện lý thuyết về đặc điểm chất hóa học của cacbohiđrat

Phát biểu nào là sau đây đúng?

A. thủy phân tinh ma bột nhận được fructozo và glucozo
B. cả xenlulozo và tinh ma bột đều phải có phản xạ tráng bạc
C. thủy phân xenlulozo nhận được glucozo
D. fructozo sở hữu phản xạ tráng bạc, minh chứng nhập phân tử fructozo sở hữu group chức –CHO

Xem đáp án câu 31

Câu 32. Bài luyện phân biệt những ăn ý hóa học hữu cơ

Có những hỗn hợp rơi rụng nhãn sau: axit axetic, glixerol, etanol, glucozo. Thuốc demo dùng để làm phân biệt những hỗn hợp này là:

A. Quỳ tím
B. dd AgNO3/NH3
C. CuO
D. Quỳ tím, AgNO3/NH3, Cu(OH)2

Xem đáp án câu 32

Câu 33. Bài toán thủy phân saccarozơ

Thủy phân trọn vẹn 0,01 mol saccarozo nhập môi trường thiên nhiên axit, với hiệu suất là 60%, nhận được hỗn hợp X. Trung hòa hỗn hợp X nhận được hỗn hợp Y, rước hỗn hợp Y toàn cỗ ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 nhận được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 6,48g
B. 2,592g
C. 0,648g
D. 1,296g

Xem đáp án câu 33

Câu 34. Câu căn vặn lý thuyết về đặc điểm chất hóa học của fructozơ

Fructozơ ko phản xạ được với hóa học nào là sau đây?

A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thông thường
B. H2 (xúc tác Ni, to)
C. nước Br2.
D. hỗn hợp AgNO3/NH3, to tướng

Xem đáp án câu 34

Câu 35. Bài toán thắp cháy láo ăn ý glucozơ và saccacrozơ

Đốt cháy 24,48 gam láo ăn ý X bao gồm glucozơ và saccacrozơ nên dùng 0,84 mol O2. Mặt không giống đun rét mướt 24,48 gam X nhập môi trường thiên nhiên axit, nhận được láo ăn ý Y bao gồm những ăn ý hóa học cơ học. Cho toàn cỗ Y ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 đun rét mướt, nhận được m gam Ag Các phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 43,đôi mươi gam
B. 25,92 gam
C. 34,56 gam
D. 30,24 gam

Xem đáp án câu 35

Câu 36. Bài luyện kiểm đếm số tuyên bố trúng về cacbohiđrat

Cho những tuyên bố sau về cacbohiđrat: (a) Glucozơ và saccarozơ đều là hóa học rắn sở hữu vị ngọt, dễ dàng tan nội địa. (b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit. (c) Trong hỗn hợp, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo ra phức màu xanh lá cây lam. (d) Khi thuỷ phân trọn vẹn láo ăn ý bao gồm tinh ma bột và saccarozơ nhập môi trường thiên nhiên axit, chỉ nhận được một loại monosaccarit độc nhất. (e) Khi đun rét mướt glucozơ (hoặc fructozơ) với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 nhận được Ag. (g) Glucozơ và fructozơ đều ứng dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol. Số tuyên bố trúng là

A. 5
B. 3
C. 6
D. 4

Xem đáp án câu 36

Câu 37. Bài toán xác lập lượng Ag sinh đi ra kể từ phản xạ tráng bạc của glucozơ

Đun rét mướt hỗn hợp chứa chấp 18 gam glucozơ với lượng một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp bac nitrat nhập amoniac cho tới phản xạ trọn vẹn. Khối lượng bạc đang được sinh đi ra là

A. 10,8 gam.
B. 43,2 gam.
C. 21,6 gam
D. 32,4 gam.

Xem đáp án câu 37

Câu 38. Câu căn vặn lý thuyết về phản xạ tráng bạc của glucozơ

Phản ứng tráng bạc được dùng nhập công nghiệp sản suất gương, ruột phích. Hóa hóa học được dùng để làm tiến hành phản xạ này là:

A. Saccarozơ.
B. Andehit axetic.
C. Glucozơ.
D. Andehit fomic.

Xem đáp án câu 38

Câu 39. Bài luyện về đặc điểm chất hóa học của glucozơ và fructozơ

Nhận tấp tểnh nào là sau đây ko trúng về glucozo và fructozo :

A. Glucozo và Fructozo đều ứng dụng được với hidro tạo ra poliancol
B. Glucozo và Fructozo đều ứng dụng được với Cu(OH)2 đưa đến hỗn hợp phức đồng màu xanh lá cây lam.
C. Glucozo sở hữu phản xạ tráng bạc vì như thế nó sở hữu đặc điểm của tập thể nhóm –CHO
D. Khác với glucozo, fructozo không tồn tại phản xạ tráng bạc vì như thế ở dạng mạch hở no không tồn tại group –CHO

Xem đáp án câu 39

Câu 40. Bài toán xác lập lượng Ag sinh đi ra kể từ phản xạ tráng bạc của glucozơ

Đung rét mướt 100 gam hỗn hợp glucozơ 18% với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 cho tới Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 16,2
B. 21,6
C. 10,8
D. 32,4

Xem đáp án câu 40

Câu 41. Bài toán glucozơ ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Cho hỗn hợp chứa chấp m gam glucozơ ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 đun rét mướt nhận được tối nhiều 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 16,2.
B. 18,0.
C. 8,1.
D. 9,0.

Xem đáp án câu 41

Câu 42. Câu căn vặn lý thuyết về phản xạ tráng bạc

Phản ứng tráng bạc được dùng nhập công nghiệp sản suất gương, ruột phích. Hóa hóa học được dùng để làm tiến hành phản xạ này là:

A. Saccarozơ.
B. Andehit axetic.
C. Glucozơ.
D. Andehit fomic.

Xem đáp án câu 42

Câu 43. Phân biệt glucozơ, saccarozơ, và tinh ma bột

Để phân biệt những hỗn hợp glucozơ, saccarozơ, và hồ nước tinh ma bột rất có thể người sử dụng mặt hàng hóa học nào là tại đây thực hiện dung dịch demo ?

A. AgNO3/NH3 và NaOH
B. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.
C. HNO3 và AgNO3/NH3.
D. Nước brom và NaOH.

Xem đáp án câu 43

Câu 44. Xác tấp tểnh chất

Khi thủy phân ăn ý hóa học cơ học X (không sở hữu phản xạ tráng bạc) nhập môi trường thiên nhiên axit rồi hòa hợp axit thì hỗn hợp nhận được sở hữu phản xạ tráng bạc. X là:

A. Anđehit axetic
B. Ancol etylic
C. Saccarozơ
D. Glixerol

Xem đáp án câu 44

Báo lỗi thăng bằng phương trình

Nếu chúng ta biết đúng mực phương trình này không được thăng bằng đúng mực. Hãy click nhập nút bên dưới nhằm thông báo
cho bọn chúng bản thân biết nhé

Trường trung học phổ thông Lê Văn Tám

Xem thêm: stt hay về cuộc sống 2023