bài tập về giới từ

Trong quy trình học tập giờ đồng hồ Anh, chắc rằng các bạn đang được nghe biết giới kể từ, một kể từ loại thông thường bắt gặp. Giới kể từ là một trong những thành phần cần thiết của ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Để giúp cho bạn nắm rõ rộng lớn về giới kể từ, hãy nằm trong Langmaster tò mò những dạng bài luyện giới từ nhé!

1. Ôn luyện lý thuyết về giới từ

1.1. Khái niệm giới kể từ là gì?

Giới kể từ nhập giờ đồng hồ Anh - Preposition, hoặc còn được viết lách tắt là Pre, là những kể từ hoặc cụm kể từ dùng làm biểu đạt quan hệ thân thiết cụm kể từ sau nó với những bộ phận không giống nhập câu, kể từ bại giúp cho bạn nắm rõ văn cảnh, nghĩa của câu văn. 

Bạn đang xem: bài tập về giới từ

Ví dụ.

 • The dog is lying in the kennel. (Con chó đang trong chuồng.)

=> Giới kể từ in diễn mô tả địa điểm tuy nhiên hành vi ở của chú ấy chó đang được ra mắt.

 • The weather in summer is very hot and uncomfortable. (Thời tiết nhập ngày hè rất rất giá buốt và không dễ chịu.)

=> Giới từ in biểu diễn mô tả thời hạn xẩy ra của khí hậu tao ham muốn nói

null

Khái niệm giới kể từ là gì?

1.2. Giới kể từ kết phù hợp với những kể từ loại nào?

Trong giờ đồng hồ Anh, theo đuổi sau giới kể từ nên là những kể từ hoặc cụm kể từ, sau giới kể từ ko được là mệnh đề. Sau giới kể từ rất có thể là những kể từ loại sau:

 • Danh kể từ, cụm danh từ

Ví dụ. table, chair, water, old street, new house…

 • Tân ngữ

Ví dụ. you, him, her, them…

 • Danh động kể từ (Gerund)

Ví dụ. living, swimming, skiing, shopping…

1.3. Phân loại giới từ

Giới kể từ nhập giờ đồng hồ Anh khá phong phú và đa dạng và được tạo thành những loại như sau:

 • Giới kể từ chỉ thời gian: Diễn mô tả thời gian xẩy ra của việc việc

Ví dụ. on Sunday, in winter, at 9 a.m…

 • Giới kể từ chỉ điểm chốn: Nói về vị trí, địa điểm của việc vật, sự việc

Ví dụ. at school, on the street, behind the door…

 • Giới kể từ chỉ sự vận động, phương hướng: Biểu thị phía cút, sự vận động của việc vật, đối tượng

Ví dụ. through the window, across the road, along the coastline…

 • Cụm giới từ

Ví dụ. be out of, be about lớn, …

null

Phân loại giới từ

1.4. Vị trí giới kể từ nhập câu

Trong giờ đồng hồ Anh, giới kể từ rất có thể được đặt tại những địa điểm sau:

 • Đứng sau động kể từ “tobe” và đứng trước danh từ

Ví dụ. The desk is next lớn the bookshelf. (Cái bàn học tập ở ở bên cạnh giá bán sách.)

 • Đứng động kể từ thường

Ví dụ. I work at WM company. (Tôi thao tác bên trên doanh nghiệp WM )

 • Đứng sau danh kể từ nhằm té nghĩa mang đến kể từ đó

Ví dụ. The meeting of the committee. (Buổi họp của hội đồng.)

 • Đứng sau tính từ 

Ví dụ. I’m good at English. (Tôi học tập xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh.)

null

Vị trí giới kể từ nhập câu

Xem thêm:

=> NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

=> 60 GIỚI TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

2. Bài luyện về giới kể từ sở hữu đáp án

Sau Lúc ôn luyện những kỹ năng của giới kể từ nhập giờ đồng hồ Anh, tất cả chúng ta hãy nằm trong dò la hiểu những dạng bài bác luyện giới kể từ rất có thể bắt gặp trong số bài bác đánh giá nhé! Cùng công đập 100 câu bài tập về giới từ nào!

2.1. Bài luyện giới kể từ chỉ thời hạn (Bài luyện giới kể từ in on at)

Bài luyện 1: Điền giới kể từ in/on/at nhập địa điểm trống 

1. _________ September

2. _________ 12 o'clock

3. _________ winter

4. _________ Easter Monday

5. _________ 4th July, 1776

6. _________ Christmas

7. _________ Tuesday

8. _________ the weekend

9. _________ my birthday

10. _________ the over of the week

Bài luyện 2: Điền giới kể từ (in/on/at) nhập địa điểm rỗng sao mang đến phù hợp

1. We usually go on holiday ….. ……. July.

2. My mother sometimes goes shopping …………….. Saturday morning.

3. I usually bởi my homework ……………… the evening.

4. The zoo usually comes lớn our town ………………. summer.

5. Maria’s birthday is …………… March 15th.

6. My sister usually gets up ……………….. six o’clock.

7. My favorite film begins …………… 7 p.m …………. the evening.

8. Occasionally it snows ……………….. winter.

9. My friend’s birthday is ……………… October.

10. Some birds and animals go out ……………… night.

null

Bài luyện giới kể từ sở hữu đáp án

Bài luyện 3: Chọn đáp án đúng

1. My lesson starts _____ eight o'clock.

A. on

B. at

C. in

2. My grandfather usually buys a newspaper ____ the morning.

A. on

B. at

C. in

3. We always wear warm clothes _____ winter.

A. on

B. at

C. in

4. We give presents lớn everyone ____ Christmas.

A. on

B. at

C. in

5. I usually visit my grandparents _____ Sunday morning.

A. on

B. at

C. in

6. John's birthday is ______ November 3rd.

A. on

B. at

C. in

7. The film finishes ______ 10 p.m.

A. on

B. at

C. in

8. The supermarket is closed _____ Sunday.

A. on

B. at

C. in

9. I am going lớn go on business ______ September.

A. on

B. in

C. at

10. We don’t have lớn go lớn work ______ the weekend.

A. in

B. on

C. at

2.2. Bài luyện giới kể từ chỉ điểm chốn

Bài luyện 4: Điền giới kể từ (in/on/at) nhập địa điểm trống

1. Something is ____________ the box.

2. I’m working ____________ the desk now.

3. Tony is ____________ a town!

4. Susan is ____________ the office.

5. Someone is ____________ the door

6. Maria is ___________ the room.

7. The picture is ___________ the wall

8. Linda is often ___________ home

9. We usually have a picnic ___________ a forest

10. My grandparents live ___________ the countryside

Bài luyện 5: Chọn đáp án đúng

1. Be careful while you walk ____________ the street.

A. through     

B. above

C. across    

D. up

2. Please, go ___________ the stairs carefully.

A. below     

B. down

C. through     

D. at

3. Put the toys _______ the box, please.

A. on     

B. in

C. up     

D. through

4. I saw them. They were walking __________ the town.

A. into    

B. under

C. towards     

D. above

5. The dog is ___________ the bed.

A. through    

B. between

C. into     

D. under

6. He fell ___________ the bridge but he was OK.

A. over    

B. under

C. up     

D. off

7. I lượt thích skiing ___________ big mountains.

A. up    

B. down

C. over     

D. across

Bài luyện 6:Điền giới kể từ (in/on/at) nhập địa điểm trống

1. The wine is ________ the bottle.

2. Pass má the book, it's _________ the bookshelf.

3. Jenny is _________work.

4. Berlin is _______ Germany.

5. You have something ________ your face.

6. Turn left _______ the traffic lights.

7. She was listening lớn classical music ________ the radio.

8. He has a house ________ the river.

9. The answer is __________ the bottom of the page.

10. Jullian will be ______ the plane now.

11. There are a lot of magnets ________ the refrigerator.

12. She lives _______ London.

13. John is ________ a xe taxi. He's coming.

14. I'll meet you _________ the airport.

15. Ann stood __________ the window and looked out.

16. The cát is _______ the house somewhere.

17. Why are you calling ví late? I'm already ______ bed.

18. I waited for Lucy ________ the station.

19. There was a art of a flower ______ her shirt.

20. She has a house ________ Trung Quốc.

null

Bài luyện giới kể từ sở hữu đáp án

2.3. Bài luyện về giới kể từ kết phù hợp với động từ

Bài luyện 7: Điền giới kể từ phù hợp nhập địa điểm trống

1. Stop worrying _________ your test. Everything will be fine

2. I've waited _________ Mary for đôi mươi minutes. I'm going trang chủ.

3. Stop talking and concentrate _________ your work.

4. Don't forget lớn pay _________ the newspaper

5. James explained the software computer _________ me

6. I don't know what we'll bởi at the weekend. It depends _________ the weather.

7. She will arrive _________ Beijing at 3pm.

8. I lượt thích lớn listen _________ the radio when I wake up.

9. He borrowed £20 _________ his brother.

10. Who does this coat belong _________?

11. Kris left without paying _________ the meal.

12. It was ví hot that I couldn't concentrate _________ this story.

13. Mothers always worry _________ their children.

14. Please explain the meaning of this word _________ your classmates.

15. I'm fed up of waiting _________ winter.

16. That siêu xe belongs _________ my father.

17. She listens _________ music on the radio.

18. Which university you go lớn depends _________ your exam results.

19. Most people borrow money _________ the ngân hàng.

20. When she arrived _________ the coffee cửa hàng, it was already closed.

Bài luyện 8: Điền giới kể từ tương thích nhập dù trống

1. Some students are suspected ….. cheating in the final exam.

2. Susan is sometimes not well. She suffers .... very bad headaches

3. You know that you can rely .... má if you need some help.

4. It is ví sad that some people are dying .... hunger while others eat too much.

5. Are you going lớn apologize .... what you did?

6. The accident was my fault, ví I had lớn pay .... the repairs.

7. I didn't have enough money lớn pay .... the bill.

8. I complimented her .... her Vietnamese. She spoke very fluently and her pronunciation was excellent.

9. Elena hasn't got a job. She depends .... her parents for money.

10. I don't know whether I'll go out tonight. It depends .... how I feel.

Xem thêm: Loại lá hồi sinh được người Nhật săn đón nhưng rất rẻ ở Việt Nam

2.4. Bài luyện về giới kể từ kết phù hợp với tính từ

Bài luyện 9: Điền giới kể từ phù hợp nhập địa điểm trống

1. England is famous _________ its rainy weather.

2. I'm very proud _________ my daughter, she worked very hard.

3. He isn't really interested _________ getting married.

4. Luke is very pleased _________ his exam results.

5. Unfortunately, I'm very bad _________ music.

6. I've been married _________ my husband for 10 years.

7. She's very excited _________ the buổi tiệc nhỏ.

8. Julie is very different _________ her sister.

9. My niece is afraid _________ dogs.

10. A ball gown is similar _________ an evening dress.

11. What is your town famous _________?

12. It's great you got that job - you should be proud _________ yourself.

13. I'm very excited _________ buying a new computer.

14. That xe đạp is similar _________ yours.

15. She is interested in _________ rock.

16. Are you pleased _________ your new house?

17. Lucy is extremely good _________ languages.

18. Who is James married _________?

19. English cheese is very different _________ French cheese.

20. e isn't afraid _________ anything.

Bài luyện 10: Điền giới kể từ tương thích nhập dù trống

1. The letter I wrote was full….. mistakes.

2. My trang chủ town is not an especially interesting place. It's not famous .... anything.

3. Kate is very fond .... her younger brother.

4. I don't lượt thích going up ladders. I'm scared .... heights.

5. You look bored. You don't seem interested .... what I'm saying.

6. Did you know that Liz is engaged .... a friend of mine?

7. I'm not ashamed .... what I did. In fact, I'm quite proud .... it.

8. I suggested that we should all go out for a meal, but nobody else was taken .... the idea.

9. These days everybody is aware .... the dangers of smoking.

10. The station platform was crowded.... people waiting for the train.

11. Sue is much more successful than vãn I am. Sometimes I feel a bit jealous .... her.

12. I'm tired.... doing the same thing every day. I need a change.

13. Do you know anyone who might be interested .... buying an old car?

14. We've got plenty lớn eat. The fridge is full .... food.

15. She is a very honest person. I don't think she is capable .... telling a lie.

16. Helen works hard and she's extremely good .... her job.

17. I'm not surprised he changed his mind at the last moment. That's typical .... him

18. Mark has no money of his own. He's today dependent .... his parents.

19. We're short .... staff in our office at the moment. We need more people lớn bởi the work.

20. I was surprised when I met Lisa for the first time. She was different .... what I expected.

null

Bài luyện giới kể từ sở hữu đáp án

Đáp án

Bài luyện 1:

1. In

2. At

3. In

4. On

5. On

6. At

7. On

8. At

9. In

10. In

Bài luyện 2:

1. in

2. on

3. in

4. in

5. in

6. at

7. at - in

8. in

9. in

10. at

Bài luyện 3:

1. B

2. C

3. C

4. B

5. A

6. A

7. B

8. A

9. B

10. C

Bài luyện 4:

1. in

2. at

3. in

4. in

5. at

6. in

7. on

8. at

9. in

10. in

Bài luyện 5:

1. C

2. B

3. B

4. C

5. D

6. D 

7. B

Bài luyện 6:

1. in

2. on

3. at

4. in

5. on

6. at

7. on

8. on

9. at

10. on

11. in

12. in

13. on

14. at

15. at

16. in

17. in

18. at

19. on

20. in

Bài luyện 7:

1. about

2. for

3. on

4. for

5. to

6. on

7. in

8. to

9. from

10. to

11. for

12. on

13. about

14. to

15. for

16. to

17. to

18. on

19. from

20. at

Bài luyện 8:

1. of

2. from

3. on

4. from

5. for

6. for

7. –

8. on

9. on

10. on

Bài luyện 9:

1. for

2. of

3. in

4. with

5. at

6. to

7. about

8. from

9. of

10. to

11. for

12. of

13. about

14. to

15. in

16. with

17. at

18. to

19. from

20. of

Bài luyện 10:

1. of 

2. for

3. of

4. of

5. in

6. to

7. of .... of

8. on

9. of

10. with

11. of

12. of

13. in

14. of

15. of

16. at

17. of

18. on

19. of

20. from

Xem thêm: 

Xem thêm: Có nên 'câu giờ' khi nhận được cuộc gọi lừa đảo?

=> TẤT TẦN TẬT VỀ GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN TRONG TIẾNG ANH

=> NHỮNG GIỚI TỪ CHỈ NƠI CHỐN PHỔ BIẾN TRONG TIẾNG ANH

Vậy là chủ thể bài luyện giới kể từ trong giờ đồng hồ Anh kết đôn đốc bên trên trên đây. Mong rằng sau bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay các bạn đang được nắm rõ giới kể từ là gì, cách sử dụng và những giới kể từ thịnh hành nhập giờ đồng hồ Anh. Để giúp cho bạn học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao rộng lớn, demo thực hiện bài bác đánh giá trình free tại đây. Tham khảo thêm thắt những bài học kinh nghiệm không giống bên trên Langmaster nhằm học tập đảm bảo chất lượng giờ đồng hồ Anh rộng lớn nhé!