axetilen + hcl

Phản ứng C2H2 + HCl (tỉ lệ 1 : 1) hoặc axetilen rời khỏi vinyl clorua nằm trong loại phản xạ nằm trong đã và đang được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Hình như là một số trong những bài bác tập dượt với tương quan về C2H2 với câu nói. giải, chào chúng ta đón xem:

C2H2 + HCl C2H3Cl

Bạn đang xem: axetilen + hcl

1. Phương trình phản xạ axetilen thuộc tính với HCl

CH ≡ CH + HCl →150−200CoHgCl2 CH2 = CHCl

2. Điều khiếu nại của phản ứng

– Nhiệt phỏng cao 150 – 200°C.

– Xúc tác HgCl2.

3. Cách tổ chức phản xạ axetilen thuộc tính với HCl

– Dẫn 2 khí C2H2 và HCl vào trong bình với xúc tác HgCl2 ở nhiệt độ phỏng cao (150 – 200°C).

4. Mở rộng lớn về đặc thù hoá học tập của ankin

4.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

– Khi với niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo ra trở thành anken, tiếp sau đó tạo ra trở thành ankan.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 →Ni, vĩ đại CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 →Ni, vĩ đại CH3 – CH3

– Lưu ý: Khi người sử dụng xúc tác là láo lếu hợp ý Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo ra trở thành anken.

CH ≡ CH + H2 →Pd/PbCO3, vĩ đại CH2 = CH2

⇒ Đặc tính này được dùng làm pha trộn anken kể từ ankin.b) Cộng brom, clo

– Brom và clo cũng thuộc tính với ankin theo đòi nhì quy trình tiến độ tiếp tục.Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO…)

– Ankin thuộc tính với HX theo đòi nhì quy trình tiến độ tiếp tục.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl →to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl →to, xt CH3 – CHCl2

– Khi với xúc tác phù hợp, ankin thuộc tính với HCl sinh rời khỏi dẫn xuất monoclo của anken.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl →150−200CoHgCl2 CH2 = CHCl

– Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo đòi quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

– Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo đòi tỉ lệ thành phần số mol 1:1.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O →HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH →to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH →bôt C600Co C6H6 (benzen)

4.2. Phản ứng thế vì thế ion kim loại

– Sục khí axetilen vô hỗn hợp bạc nitrat vô amoniac, thấy với kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

Phản ứng thế vẹn toàn tử hidro của C2H2 vì thế ion bạc

a) Trước khi sục khí C2H2.

b) Sau khi sục khí C2H2.

Kết luận:

– Nguyên tử hiđro links thẳng với vẹn toàn tử cacbon links phụ thân đầu mạch với tính vui nhộn cao hơn nữa những vẹn toàn tử hiđro không giống nên rất có thể bị thay vì ion sắt kẽm kim loại.

– Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, … cũng đều có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

4.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 →to 2nCO2 + 2(n – 1)H2Ob) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng đều có kĩ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím.

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Hiđrocacbon X ở ĐK thông thường là hóa học khí. Khi oxi hoá trọn vẹn X thì chiếm được thể tích khí CO2 và tương đối H2O là 2 : 1 ở nằm trong ĐK. X phản xạ với hỗn hợp AgNO3 vô NH3 tạo ra kết tủa. Số cấu trúc của X thoả mãn đặc thù bên trên là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

X thể khí → số C ≤ 4

Mà nCO2nH2O=21→nCnH=1

Vì X phản xạ được với AgNO3/NH3 → với links 3 đầu mạch

→ với 2 công thức cấu trúc thỏa mãn: C2H2 ; C4H4 (CH≡C – CH=CH2)

Câu 2:Hidrat hóa với xúc tác 3,36 lit C2H2(dktc) chiếm được láo lếu hợp ý A (hiệu suất phản xạ 60%). Cho láo lếu hợp ý A thuộc tính với AgNO3/NH3 chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

A. 48,24

B.33,84

C.14,4

D.19,44

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nC2H2=0,15 mol

C2H2 + H2O →to,xt CH3CHO

→nCH3CHO=0,15.60100=0,09 mol→nC2H2(du)=0,15−0,09=0,06 mol

C2H2 →AgNO3/NH3 Ag2C2 ↓

CH3CHO →AgNO3/NH3 2Ag ↓

Câu 3: Khi pha trộn axetilen vì thế cách thức nhiệt độ phân nhanh chóng CH4 chiếm được láo lếu hợp A gồm axetilen, hiđro và 1 phần metan ko phản xạ. Tỷ khối tương đối cuả A đối với hiđro vì thế 5. Hiệu suất đem hóa metan trở thành axetilen là

A. 60%

B. 50%.

C. 40%.

D. 80%.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Xét 1 mol CH4

2CH4 →to,LLN C2H2 + 3H2

x → 0,5x → 1,5x mol

→ Sau phản xạ : nhh = 1-x + 0,5x + 1,5x = 1 + x (mol)

Bảo toàn lượng : mtrước = msau

→ 16.1 = 5.2.(1 + x)

→ x = 0,6 mol

→ H = 0,61.100%= 60%

Câu 4: Trong phân tử ankin X, hidro lắc 11,76% lượng. Công thức phân tử của X là :

A. C2H2

B. C5H8

C. C4H6

D. C3H4

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Công thức ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

→%mH=2n−214n−2.100%=11,76%

→ n = 5

Vậy X là C5H8

Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol láo lếu hợp ý X bao gồm etan, propan, propilen, axetilen chiếm được số mol H2O thấp hơn số mol CO2 là 0,02 mol. Mặt không giống 0,1 mol X rất có thể làm mất đi màu sắc tối nhiều m gam hỗn hợp Br2 16%. Giá trị của m là

A. 180

B. 120

C. 100

D.60

Xem thêm: Nhà hàng lẩu tiêu hủy xương cừu, đám đông tranh nhau lục thùng rác mang về ăn

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Gọi số mol ankan là a, anken là b, ankin là c

→ a + b + c = 0,1

Mà nCO2−nH2O=c−a=0,02 mol

→ nBr2=b + 2c = a+ b+ c + c – a = 0,1 + 0,02 = 0,12 mol

→ mBr2=0,12.160 = 19,2 gam.

→ m = 19,216.100=120g

Câu 6: Đốt cháy trọn vẹn 1 lít láo lếu hợp ý khí bao gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh rời khỏi 2 lít khí CO2 và 2 lít tương đối H2O (các thể tích khí và tương đối đo vô nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng và áp suất). Công thức phân tử của X là

A. C2H4.

B. CH4.

C. C2H6.

D. C3H8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: C=nCO2nhh=21=2→ Hiđrocacbon X cũng đều có 2C.

H=2nH2Onhh=2.21=4→Hiđrocacbon X với số H to hơn 4

→ với số H = 6

→ X là C2H6

Câu 7:Một láo lếu hợp ý X bao gồm 0,14 mol axetilen, 0,1 mol vinylaxetilen, 0,2 mol H2 và một không nhiều bột Ni vào phía trong bình kín. Nung láo lếu hợp ý X chiếm được láo lếu hợp ý Y bao gồm 7 hidrocacbon. Cho toàn cỗ láo lếu hợp ý Y trải qua bình đựng hỗn hợp AgNO3 dư/NH3, chiếm được m gam kết tủa vàng nhạt nhẽo và 3,136 lít láo lếu hợp ý khí Z (đktc) bao gồm 5 hidrocacbon bay thoát khỏi bình. Để thực hiện no trọn vẹn láo lếu hợp ý khí Z cần thiết vừa vặn đầy đủ 120 ml hỗn hợp Br2 1M. Giá trị của m gần nhất với độ quý hiếm này sau đây?

A. 25

B. đôi mươi

C. 34

D. 24

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

∑nπ bđ = 0,14.2 + 0,1.3 = 0,58 mol

→ n lk π sau pư hidro hóa = 0,58 – 0,2 = 0,38 mol

nhh khí với lk 3 đầu mạch bị níu lại : 0,14 + 0,1 – nZ = 0,1 mol (I)

n lk π vô hh Z = 0,12 mol (II)

→ Số mol π tiếp tục biết = 2.n π(I) + nπ(II) = 0,32 mol ≠ n π thực tiễn = 0,38 mol

→ Trong 2 hợp ý hóa học bị AgNO3/ NH3 níu lại chứa chấp CH≡C – CH = CH2 dư

nC4H4dư = 0,38 – 0,32 = 0,06 mol

Vì ∑n khí với links phụ thân = 0,1 mol → khí sót lại cần là C2H2 : 0,04 mol (Nếu là C4H6 thì Y ko thể chứa chấp cho tới 7 HC)

→ m↓ = mAg2C2+mAgC≡C−CH=CH2 = 0,04. 240 + 0,06. 159 =19,14 g ≈ đôi mươi g

Câu 8:Ankin C6H10 với từng nào đồng phân phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3 ?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

CH≡C-CH2-CH2-CH2-CH3

CH≡C-CH2-CH(CH3)-CH3

CH≡C-CH(CH3)-CH2-CH3

CH≡C-C(CH3)3

Vậy với 4 đồng phân vừa lòng đề bài bác.

Câu 9: Đốt cháy 3,4 gam hiđrocacbon A đưa đến 11g CO2. Mặt không giống, khi cho tới 3,4g A thuộc tính với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 thấy tạo ra trở thành a gam kết tủa. CTPT của A và a là:

A. C2H2; 8,5g

B. C3H4; 8,5g

C. C4H6; 8,75g

D. C5H8; 8,75g

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Do A thuộc tính được với AgNO3 vô NH3 nên A là ank-1-in:

CnH2n-2 + (1,5n – 0,5) O2 nCO2 + (n-1)H2O

3,414n−2 0,25 mol

Ta có: 3,414n−2=0,25n→n=5

→ CTPT A là C5H8

C5H8 + AgNO3 + NH3 C5H7Ag + NH4NO3

0,05 mol 0,05 mol

nC5H8=3,46,8=0,05 mol

→ a = 0,05.175 = 8,75g

Câu 10: Hỗn hợp ý thuở đầu gồm một ankin, 1 anken, 1 ankan và H2 với áp suất 4 atm. Đun rét bình với Ni xúc tác nhằm triển khai phản xạ nằm trong tiếp sau đó đem bình về nhiệt độ phỏng thuở đầu được láo lếu hợp ý Y, áp suất láo lếu hợp ý Y là 3 atm. Tỉ khối láo lếu hợp ý X và Y đối với H2 thứu tự là 24 và x. Giá trị của x là

A. 18.

B. 34.

C. 24.

D. 32.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Do nhiệt độ phỏng và thể tích bình ko thay cho đổi

→nXnY=PXPY=43

Giả sử nX = 4 → nY = 3

mX = 4.24.2 = 192 = mY

→ MY = 1923 = 64

→ x = MYMH2=642= 32

Câu 11: Hỗn hợp ý A bao gồm H2, C3H8, C3H4. Cho kể từ từ 12 lít A qua quýt bột Ni xúc tác. Sau phản xạ được 6 lít khí có một không hai (các khí đo ở nằm trong điều kiện). Ti khối tương đối của A đối với H2 là

A. 11.

B. 22.

C. 26.

D. 13.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Khí có một không hai là C3H8.

BTKL: mđ = ms → nđ.Mđ = ns.Ms

→ Mđ = Ms.nsnd=Ms.VsVd=44.612 = 22

→dA/H2= 11

Câu 12: Dẫn láo lếu hợp ý X bao gồm 0,05 mol C2H2, 0,1 mol C3H4 và 0,1 mol H2 qua quýt ống chứa chấp Ni nung rét một thời hạn chiếm được láo lếu hợp ý Y bao gồm 7 hóa học. Đốt cháy trọn vẹn Y vì thế O2 dư rồi cho tới thành phầm cháy hít vào không còn vô 700 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được hỗn hợp Z. Tổng lượng hóa học tan vô Z là

A. 35,8

B. 45,6

C. 38,2

D. 40,2

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Đốt cháy Y cũng chính là cháy X

BTNT “C” → nCO2=2nC2H2+3nC3H4=0,4

Lại có: nCO2<nNaOH<2nCO2

→ tạo ra 2 muối hạt Na2CO3 và NaHCO3

Trong tê liệt nNa2CO3=nOH−−nCO2 = 0,3 mol

→ nNaHCO3=0,4−0,3=0,1 mol

m hóa học tan vô Z = 0,3.106 + 0,1.84 = 40,2g

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

Xem thêm: Có nên treo đồng hồ đối diện cửa ra vào?

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag-C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua sắm 1 tặng 3