anilin +br2

C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn là phương trình phản xạ Lúc mang lại Anilin tính năng với brom thành phầm nhận được tạo ra kết tủa White, phản xạ này chúng ta không còn chú ý dùng làm nhận ra anilin nhập bài xích tập luyện nhận ra.

1. Phản ứng thân thích C6H5NH2 và Br2

C6H5NH2 + 3Br2 overset{H_{2} O}{rightarrow} C6H2Br3NH2 + 3HBr

Bạn đang xem: anilin +br2

(↓ trắng)

Phương trình phản xạ Anilin Brom

Do tác động của group NH2, phụ thân vẹn toàn tử H ở địa điểm ortho và para đối với group NH2 trong nhân thơm ngát của anilin dễ dẫn đến thay vì phụ thân vẹn toàn tử brom

2. Điều khiếu nại phản xạ Anilin tính năng với brom

Nhiệt phỏng thường

3. Cách tổ chức thử nghiệm Anilin tính năng với brom

Nhỏ vài ba giọt nước brom nhập ống thử đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm xuất hiện nay kết tủa trắng

4. Tính hóa học của Anilin

4.1. Tính hóa học vật lí và nhận biết

Anilin là hóa học lỏng, sôi ở 184°C, ko màu sắc, rất rất độc, tan không nhiều nội địa tuy nhiên tan nhập etanol và benzen.

4.2. Tính hóa chất anilin

  • Bị lão hóa vì như thế oxi

Để lâu nhập bầu không khí, anilin đem lịch sự black color vì như thế bị lão hóa vì như thế oxi nhập ko khí

Phản ứng cháy

4C6H5NH2 + 31O2 → 24CO2 + 14H2O + 2N2

  • Tính bazơ:

Anilin phản xạ với axit mạnh tạo ra trở thành ion anilium

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3+Cl-

  • Phản ứng với axit nitrơ:

C6H5NH2+ HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

  • Phản ứng thế ở nhân thơm

Phản ứng thế ở nhân thơm ngát của anilin

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Phát biểu này tại đây sai?

A. Anilin tính năng với nước brom tạo ra trở thành kết tủa gold color.

B. Amino axit là ăn ý hóa học cơ học tạp chức.

C. Dung dịch axit glutamic thực hiện quỳ tím thay đổi màu sắc hồng.

D. Dung dịch glyxin ko thực hiện thay đổi màu sắc phenolphtalein.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Nhỏ vài ba giọt nước brom nhập ống thử đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm xuất hiện nay kết tủa White.

Phương trình phản xạ minh họa

C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

Câu 2.  Cho những tuyên bố sau:

a) Anilin tính năng với nước brom tạo ra trở thành kết tủa trắng

b) Phản ứng thân thích buta-1,3-dien với acrilonitrin là phản xạ đồng trùng khớp.

c) Anilin đem kĩ năng thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím trở thành xanh rớt vì như thế đem tính bazo

d) Dung dịch mantozơ tính năng với Cu(OH)2/OH- Lúc đun rét mang lại kết tủa Cu2O

Trong những tuyên bố bên trên, số tuyên bố ko chính là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D a) Đúng

C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2+ 3HBr

b) Phản ứng thân thích buta-1,3-dien với acrilonitrin là phản xạ đồng trùng khớp.

c) Sai vì như thế Do –NH2 gắn thẳng lên vòng benzen thực hiện rời tỷ lệ electron ở vẹn toàn tử N mạnh. ⇒ tính bazơ của anilin yếu đuối hơn nhiều đối với NH3 ⇒ ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím

d) Đúng Dung dịch mantozơ tính năng với Cu(OH)2/OH- Lúc đun rét mang lại kết tủa Cu2O

Câu 3. Có 3 hóa học lỏng benzen, anilin, stiren đựng riêng lẻ nhập 3 lọ thất lạc nhãn. Thuốc test nhằm phân biệt 3 hóa học lỏng bên trên là

A. giấy má quì tím.

B. nước brom.

C. hỗn hợp NaOH.

D. hỗn hợp phenolphtalein.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Trích kiểu test và viết số loại tự

Ta sử dụng hỗn hợp brom

Mẫu test này xuất hiện nay tạo ra kết tủa White hóa học lúc đầu là Anilin

C6H5NH2 + 3Br2 overset{H_{2} O}{rightarrow} C6H2Br3NH2 + 3HBr

Stiren làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom tạo ra hỗn hợp nhập trong cả.

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Mẫu test không tồn tại hiện tượng lạ gì thì hỗn hợp lúc đầu đó là Benzen

Câu 4. Chất này tại đây nằm trong loại amin bậc một?

A. (CH3)3N.

B. CH3NHCH3.

C. CH3NH2.

D. CH3CH2NHCH3.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Chất này tại đây nằm trong loại amin bậc một?

Loại A vì như thế (CH3)3N là amin bậc III

Loại B vì như thế CH3NHCH3 là amin bậc II

Đúng C CH3NH2là amin bậc I

Loại  D vì như thế CH3CH2NHCH3 là amin bậc II

Câu 5. Số đồng phân amin bậc một, chứa chấp vòng benzen, đem nằm trong công thức phân tử C7H9N là:

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D k = π + v =(2.7 − 9 + 2 + 1)/2 = 4

=> Số đồng phân amin bậc một, chứa chấp vòng benzen, đem nằm trong công thức phân tử C7H9N là 4

Câu 6. Nguyên nhân gây ra tính bazơ của amin là:

A. Do phân tử amin bị phân cực mạnh.

B. Do amin tan nhiều nhập H2O.

C. Do vẹn toàn tử N có tính âm năng lượng điện rộng lớn nên cặp e cộng đồng của vẹn toàn tử N và H bị bú về phía N.

D. Do vẹn toàn tử N còn cặp eletron tự tại nên phân tử amin rất có thể nhận proton.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Chất hoặc ion đem tính bazơ nế như đó đem kĩ năng nhận proton. (Theo thuyết bonsted)

Do vẹn toàn tử N còn cặp eletron tự tại nên phân tử amin rất có thể nhận proton.

Câu 7. Anilin (C4H9NH2) phản xạ với dung dịch

A. NaOH.

B. HCl.

C. Na2CO3.

D. NaCl.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B :Anilin (C4H9NH2) phản xạ với hỗn hợp HCl.

Phương trình phản xạ minh họa

C4H9NH2 + HCl → C4H9NH3Cl

Câu 8. Để cọ tinh khiết lọ vẫn đựng anilin người tớ dùng

A. hỗn hợp NaOH và nước.

Xem thêm: Có cần đun sôi nước đã qua máy lọc?

B. hỗn hợp HCl và nước.

C. hỗn hợp amoniac và nước.

D. hỗn hợp NaCl và nước.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Anilin ko tan nội địa, dễ dàng dính vào trở thành lọ, mang lại hỗn hợp HCl nhập anilin, phản xạ tạo ra muối bột tan nội địa → bị cọ trôi vì như thế nước.

Phương trình phản xạ minh họa

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl.

Câu 9. Hỗn ăn ý A bao gồm Alanin và axit glutamic. Cho a gam B tính năng trọn vẹn với dd NaOH dư, nhận được hỗn hợp C chứa chấp (a + 30,8) gam muối bột. Mặt không giống, nếu như mang lại a gam A tính năng trọn vẹn với hỗn hợp HCl, nhận được hỗn hợp C chứa chấp (a + 36,5) gam muối bột. Giá trị của a là?

A. 112,2 gam

B. 224,2 gam

C. 168,15 gam

D. 280,5  gam

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Đặt nalanin = x mol; naxit glutamic = hắn mol

Coi phản xạ như sau tớ có:

– NH2 + HCl → -NH3Cl

– COOH + NaOH → -COONa + H2O

=> nHCl = x + hắn = (a + 36,5 – a)/36,5 = 1 mol

nNaOH = x + 2y = (a+30,8-a)/(23 – 1) = 1,4 mol

⇒ x = 0,6 mol; hắn = 0,4 mol

⇒ m = 112,2 g

Câu 10. Cho 6,615 gam axit glutamic phản xạ với 100 ml hỗn hợp HCl 1M nhận được hỗn hợp X. Cho 200 ml hỗn hợp NaOH 1M nhập X được Y. Cô cạn Y nhận được a gam rắn khan, biết những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là:

A. 31,310.

B. 28,890.

C. 14,845.

D. 29,690.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Axit glutamic đem dạng: HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH

⇒ naxit glutamic = 0,045 mol

Có nHCl= 0,1 mol; nNaOH = 0,2 mol

⇒ nNaOH dư = nNaOH ban đầu – (2nGlutamic+ nHCl) = 0,01 mol

⇒ Chất rắn khan gồm:

0,01 mol NaOH;

0,045 mol NaOOC – CH2 – CH2– CH(NH2) – COONa;

0,1 mol NaCl ⇒ m = 29,69 gam

Câu 11. Cho 0,15 mol axit Glutamic nhập 175 ml hỗn hợp HCl 2M thu hỗn hợp X. Cho NaOH dư nhập hỗn hợp X. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, tính số mol NaOH

A. 0,65 mol

B. 0,3 mol

C. 0,6 mol

D. 0,45 mol

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Coi láo lếu ăn ý phản xạ với NaOH bao gồm H2N-C3H5-(COOH)2 và HCl

Phương trình phản xạ xảy ra

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,35mol 0,35 mol

H2N-C3H5-(COOH)2+ 2NaOH → H2N-C3H5(COONa)2 + 2H2O

0,15 mol 0,3 mol

Số mol nNaOH = 0,35 + 0,3 = 0,65 mol

Câu 12. Cho 13,23 gam axit glutamic phản xạ với 200 ml hỗn hợp HCl 1M nhận được hỗn hợp X. Cho 400 ml hỗn hợp NaOH 1M nhập X được Y. Cô cạn Y nhận được m gam rắn khan, biết những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là:

A. 31,31.

B. 28,89.

C. 17,19.

D. 29,69.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Axit glutamic đem dạng: HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH

⇒ naxit glutamic = 0,09 mol

Có nHCl = 0,2 mol; nNaOH = 0,4 mol

⇒ nNaOH dư = nNaOH ban đầu– (2nGlutamic + nHCl) = 0,02 mol

⇒ Chất rắn khan gồm: 0,02 mol NaOH; 0,09 mol NaOOC–CH2–CH2 – CH(NH2)-COONa; 0,2 mol NaCl.

⇒ m = 29,69 gam

Câu 13. Có 3 hóa học hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH3[CH2]3-NH2. Để nhìn thấy hỗn hợp của những ăn ý hóa học bên trên, chỉ việc sử dụng một dung dịch test này sau đây?

A. NaOH.

B. AgNO3/NH3.

C. CH3OH/HCl.

D. Quỳ tím.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Dùng quỳ tím nhằm nhận biết:

H2N-CH2-COOH ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ

CH3CH2-COOH thực hiện quỳ hóa đỏ

CH3[CH2]3-NH2 làm quỳ hóa xanh rớt.

Câu 14. Dung dịch hóa học này sau đây thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím trở thành xanh?

A. C6H5NH2.

B. H2N-CH2-COOH

C. CH3CH2CH2NH2.

D. H2N-CH(CH2-CH2-COOH)-COOH.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Loại vì như thế A. C6H5NH2 không thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím

Loại vì như thế B H2N-CH2-COOH có một group -NH2 và 1 group -COOH ⟹ Không thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím.

Đúng vì như thế C. CH3CH2CH2NH2 có 1 group -NH2 làm thay đổi màu sắc quỳ tím trở thành xanh

Loại vì như thế D. H2N-CH(CH2-CH2-COOH)-COOH có một group -NH2 và 2 group -COOH ⟹ thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím trở thành đỏ

Câu 15. Nhận xét này tại đây đúng?

A. Công thức tổng quát lác của amin no, đơn chức, mạch hở là CnH2n+2+kNk.

B. Tính bazơ của những amin đều mạnh rộng lớn NH3.

C. Metylamin đem tính bazơ yếu đuối rộng lớn anilin.

D. Các amin đều rất có thể kết phù hợp với proton.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D B sai vì như thế anilin đem gốc C6H5 hút e nên tính bazơ yếu đuối rộng lớn NH3.

A sai vì như thế amin no, đơn chức, mạch hở đem a = 0 và k = 1 → CTTQ : CnH2n+3N

C sai vì như thế metylamin đem gốc CH3 đẩy e, còn anilin đem gốc C6H5 hút e => Metylamin đem tính bazơ mạnh rộng lớn anilin.

D chính vì như thế bên trên vẹn toàn tử nitơ của những amin đều phải sở hữu cặp electron tự tại nênđều rất có thể kết phù hợp với proton.

Xem thêm: one piece chap 1070